divider

Mantelzorgondersteuning

Voor wie?

Mantelzorgers die professionele hulp nodig hebben om hun zorgtaken beter te kunnen volhouden. ZorgSpectrum biedt logeren, respijtzorg, dagactiviteiten en psychologische begeleiding om mantelzorgers te ondersteunen. De eerste drie zorgproducten zijn gericht op degene die mantelzorg ontvangt. De psychologische begeleiding is gericht op de mantelzorger zelf. Hiervoor heeft ZorgSpectrum gespecialiseerde Gz-psychologen in dienst.

Vergoeding/verwijzing?

Mantelzorgondersteuning als logeren, respijtzorg, dagactiviteiten en psychologische begeleiding kan worden vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar.

Als degene voor wie de mantelzorger zorgt:

  • ondersteuning krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zijn er binnen de gemeenten verschillende mogelijkheden van vergoeding.
  • zelf langdurige, intensieve zorg krijgt, kan kortdurende zorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Respijtzorg kan ook uit een persoonsgebonden budget (pgb) gefinancierd worden. De kosten hiervoor bedragen dan € 85,76 per dag voor verblijf.

Voor een advies over welke financiering voor uw patiënt het best is, kunt u contact opnemen met één van onze klantadviseurs.

Waar?

Mantelzorgondersteuning is mogelijk in Nieuwegein, Houten en Vianen.

Binnen ZorgDomein komt u via het volgende ‘pad’ bij de verschillende zorgproducten.

U zoekt (Zorgproduct)

Zoekterm in Zorgdomein

Logeren

Verblijf & wonen -> kies: kortdurend verblijf

Respijtzorg

Verblijf & wonen -> kies: kortdurend verblijf

Dagbehandeling visuele beperking, somatiek, Parkinson, pg

Verblijf & wonen -> kies: Dagbehandeling

Psychologie

Paramedische zorg -> Psychologie

footer boog