divider
  • Home
  • Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Voor wie?

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorger kiest u er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt u, omdat u een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. ZorgSpectrum kan (een deel van) de zorg overnemen. Daarom helpen wij u graag met vervangende zorg of begeleiding voor uzelf. Het is namelijk heel belangrijk dat u als mantelzorger ook goed voor uzelf zorgt. Heeft u interesse in het mantelzorgbeleid in te zien? Bij interesse sturen wij het u graag toe.

Om u als mantelzorger te ondersteunen, kunt u vervangende zorg aanvragen. Vervangende zorg wordt door zorgprofessionals zoals huisartsen ook wel respijtzorg genoemd. Het is bedoeld om u als mantelzorger te ondersteunen, zodat u de zorgtaken beter kunt volhouden. Logeren is een bijvoorbeeld een vorm van vervangende zorg. Degene voor wie u zorgt verblijft kortdurend bij ZorgSpectrum en u kunt op adem komen en iets voor uzelf doen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: u heeft dan bijvoorbeeld één of twee dagen per week geen zorgtaken omdat degene voor wie u zorgt naar ‘ZorgSpectrum Bezig bij ons’ gaat (dagactiviteiten).Ook kunt u als mantelzorger soms professionele hulp gebruiken om goed voor uzelf te kunnen zorgen. U kunt dan een beroep doen op psychologische begeleiding. De psychologen van ZorgSpectrum zijn opgeleid tot Gezondheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog).

Vergoeding?

Mantelzorgondersteuning als logeren, respijtzorg, dagactiviteiten en psychologische begeleiding kan worden vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar.

Als degene voor wie u zorgt:

  • ondersteuning krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zijn er binnen de gemeenten verschillende mogelijkheden van vergoeding. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.
  • zelf langdurige, intensieve zorg krijgt, kan kortdurende zorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Respijtzorg kan ook uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden.

Voor een advies welke financiering voor u en degene voor wie u zorgt het best is, kunt u contact opnemen met één van onze klantadviseurs.

Waar?

Mantelzorgondersteuning is mogelijk in Nieuwegein, Houten en Vianen.

footer boog