divider

Personeelsgegevens ZorgSpectrum

Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in eigen hand te nemen voor een betekenisvol leven. Dit doen we samen met ruim 1530 betrokken medewerkers, 777 full-time eenheden (fte’s) vanuit onze drie kernwaarden Samen, Betrokken en Professioneel.

Daarnaast spelen onze 630 vrijwilligers een belangrijk rol in de dagelijkse zorg en werken we nauw met hen samen. Dat doen we in een prettige collegiale sfeer, met oog voor de mens en kansen voor persoonlijke ontplooiing. Wij geloven oprecht dat er samen meer mogelijk is.

Grafiek 1: FTE verdeling bedrijfseenheden

FTE verdeling bedrijfseenheden

Inzet medewerkers
Waar, wanneer en hoeveel medewerkers we inzetten, is afhankelijk van de zorgvraag van onze klanten. Om zo goed mogelijk in te spelen op iedere vraag, werken we bij ZorgSpectrum vanuit drie bedrijfseenheden die nauw met elkaar samenwerken. Deze bedrijfseenheden zijn Bij u thuis, Tijdelijk bij ons en Nieuw thuis. Iedere bedrijfseenheid biedt gespecialiseerde zorg, ondersteuning of behandeling. Ons gespecialiseerde team Behandeling en expertise is beschikbaar voor alle klanten.

Zo kunnen we het mogelijk maken dat de zorg die iemand nodig heeft, meegroeit met de behoeften die ontstaan in de verschillende levensfases. Van kortdurende ondersteuning thuis tot en met intensieve zorg in een beschermde woonomgeving.

De afdeling Gastvrijheid en service legt de focus op ambiance, kwaliteit van de gebouwen, bejegening, gastvrijheid, eten en drinken, frisse omgeving met een schone uitstraling. Het zijn de belangrijkste bijzaken die mensen zich het best herinneren.

Grafiek 2: Aantal medewerkers per bedrijfseenheid

Aantal medewerkers per bedrijfseenheid

* het aantal medewerkers in grafiek 1 is hoger dan het totale aantal medewerker binnen ZorgSpectrum. Dit komt door het feit dat een aantal medewerkers binnen verschillende BE’s werkzaam zijn.

ONS DNA
De kernwaarden van ZorgSpectrum geven richting aan de wijze waarop wij omgaan met onze klanten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Deze drie waarden zijn Samen, Professioneel en Betrokken. Zij vormen de basis voor de vormgeving van de zorgverlening en in het verlengde daarvan de personeelssamenstelling.

Onze medewerkers zijn vakkundig voor de functie die ze uitoefenen. Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij ontwikkelingen op de voet volgen en zich adequaat bijscholen volgens de laatste inzichten. Met het oog op de toekomst en kennisdeling leiden wij nieuwe zorgmedewerkers op. Dit doen we op basis van leer-arbeidsovereenkomsten. Daarnaast bieden we stageplaatsten voor studenten Mbo en Hbo. Zo hebben we specifieke leerafdelingen, waar stagiaires de zorg bieden met ondersteuning en begeleiding door een team van professionals. Deze professionals zijn op hun beurt weer opgeleid om studenten te begeleiden in samenwerking met de opleidingsinstituten. Onze scholingsmogelijkheden bieden onze medewerkers ook kansen om door te stromen naar een hoger bekwaamheidsniveau. Denk bijvoorbeeld aan de doorstroom van een helpende naar een verzorgende of de doorstroom van een Verzorgende IG naar een verpleegkundige.

Grafiek 3: Uitsplitsing medewerkers naar contractvorm

Uitsplitsing medewerkers naar contractvorm

ZorgSpectrum wil medewerkers graag binden en boeien. Dit doen wij o.a. door het bieden van scholingen, doorgroeimogelijkheden en het bieden van contracten voor onbepaalde tijd. Ons streven is om 90% van de medewerkers een contract voor onbepaalde tijd met uren te bieden.

Grafiek 4: Uitsplitsing medewerkers bepaalde en onbepaalde tijd contracten

Uitsplitsing medewerkers bepaalde en onbepaalde tijd contracten

Kwaliteit
Om als organisatie verbonden te blijven met de allerlaatste kennis op ons vakgebied, participeren we in diverse wetenschappelijke onderzoeken en hebben we een eigen wetenschapscommissie. Wij kennen een Zorg adviesraad (ZAR) die nauw betrokken is bij het zorgbeleid en ontwikkelingen. De leden van de ZAR zijn ook gesprekspartners voor de Raad van Bestuur.

De zorg moet veilig zijn voor onze klanten en medewerkers. Voor onze klanten betekent dat dat zij veilige zorg ontvangen. Voor onze medewerkers betekent het dat zij veilige zorg kunnen bieden: veilig in de omgang met elkaar, en veilig om zo duurzaam inzetbaar te blijven. Om deze veiligheid te borgen, is er een Veiligheidscommissie actief in onze organisatie. Deze commissie bestaat uit zorgprofessionals, management én een adviseur arbeid & gezondheid.

Op basis van samenwerking tussen onze zorgprofessionals, ondersteuners, vrijwilligers en betrokken mantelzorgers zijn we in staat om een zorgorganisatie te vormen waarop klanten op hun eigen wijze midden in het leven staan. Het samenspel tussen alle betrokkenen zet iedere klant in zijn of haar kracht. Dat gebeurt vanuit nabijheid en aandacht. Samen maken we dat mogelijk!

footer boog