divider

Kerngegevens en personeelssamenstelling

Goede kwaliteit van zorg begint bij de mensen die samen met de cliënt de zorg mogelijk maken. Ruim 1.400 betrokken medewerkers helpen onze cliënten om zo lang als mogelijk op eigen kracht in het leven te staan. Dan doen we met de inzet van ruim 700 fulltime eenheden (fte’s) in verschillende functiegroepen. Daarnaast spelen onze 630 vrijwilligers een belangrijk rol in de dagelijkse zorg en werken we nauw met hen samen. Dat doen we in een prettige collegiale sfeer, met oog voor de mens en kansen voor persoonlijke ontplooiing. Wij geloven oprecht dat er samen meer mogelijk is.

Figuur 1: FTE verdeling zorg en ondersteunende diensten

Figuur 2: Uitsplitsing zorgfuncties in aantallen en FTE

Inzet medewerkers

Waar, wanneer en hoeveel medewerkers we inzetten, is afhankelijk van de zorgvraag van onze cliënten. Om zo goed mogelijk in te spelen op iedere vraag, werken we bij ZorgSpectrum vanuit drie bedrijfseenheden die nauw met elkaar samenwerken. Deze bedrijfseenheden zijn Bij u thuis, Tijdelijk bij ons en Nieuw thuis. Iedere bedrijfseenheid biedt gespecialiseerde zorg, ondersteuning of behandeling. Ons gespecialiseerde team Behandeling en expertise is beschikbaar voor alle cliënten. Zo kunnen we het mogelijk maken dat de zorg die iemand nodig heeft, meegroeit met de behoeften die ontstaan in de verschillende levensfases. Van kortdurende ondersteuning thuis tot en met intensieve zorg in een beschermde woonomgeving.

De zorgbehoefte van onze cliënten bepaalt de inzet van onze medewerkers. Zo kan de zorg Bij u thuis en Tijdelijk bij ons dagelijks variëren en is ook de inzet van onze medewerkers variabel. Bij Nieuw thuis is er sprake van beschut wonen met intensieve zorg. Dit vraagt een intensieve inzet van medewerkers, die ook weer per woonvorm verschilt.
Figuur 3 is een weergave van de variatie in functies en niveaus werkend binnen Nieuw thuis.

Figuur 3 Uitsplitsing zorgfuncties in aantallen en FTE binnen Nieuw thuis

Ons DNA

De kernwaarden van ZorgSpectrum geven richting aan de wijze waarop wij omgaan met onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Deze drie waarden zijn Samen, Professioneel en Betrokken. Zij vormen de basis voor de vormgeving van de zorgverlening en in het verlengde daarvan de personeelssamenstelling.

Bij Nieuw thuis betekent dit dat het individuele zorgplan van onze cliënt leidend is voor onze persoonsgerichte zorg. De woonsetting kan variëren van individueel wonen, wonen in een groep tot kleinschalig met elkaar een woning delen. Daarmee samenhangend variëren de faciliteiten van de locatie. Soms is er een grand café voor ontmoeting, soms is er een gezamenlijke huiskamer. De persoonlijke zorgvraag en wensen vormen de basis voor de keuze. Wij borgen nabijheid en aandacht, afgestemd op de persoonlijkheid van iedere unieke cliënt. Per woonvorm varieert de inzet van de verschillende niveaus en disciplines van medewerkers. Dit wordt ingegeven door de zorgvraag van cliënten.

Onze medewerkers zijn vakkundig voor de functie die ze uitoefenen. Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij ontwikkelingen op de voet volgen en zich adequaat bijscholen volgens de laatste inzichten. Met het oog op de toekomst en kennisdeling leiden wij nieuwe zorgmedewerkers op. Dit doen we op basis van leer-arbeidsovereenkomsten. Daarnaast bieden we stageplaatsten voor studenten Mbo en Hbo. Zo hebben we specifieke leerafdelingen, waar stagiaires de zorg bieden met ondersteuning en begeleiding door een team van professionals. Deze professionals zijn op hun beurt weer opgeleid om studenten te begeleiden in samenwerking met de opleidingsinstituten. Onze scholingsmogelijkheden bieden onze medewerkers ook kansen om door te stromen naar een hoger bekwaamheidsniveau. Denk bijvoorbeeld aan de doorstroom van een helpende naar een verzorgende of de doorstroom van een Verzorgende IG naar een verpleegkundige.

Om als organisatie verbonden te blijven met allerlaatste kennis op ons vakgebied, participeren we in diverse wetenschappelijke onderzoeken en hebben een eigen wetenschapscommissie. Wij kennen een Zorg adviesraad (ZAR) die nauw betrokken is bij het zorgbeleid en ontwikkelingen. De leden van de ZAR zijn ook gesprekspartners voor de Raad van Bestuur.

De zorg moet veilig zijn voor onze cliënten en medewerkers. Voor onze cliënten betekent dat dat zij veilige zorg ontvangen. Voor onze medewerkers betekent het dat zij veilige zorg kunnen bieden: veilig in de omgang met elkaar, en veilig om zo duurzaam inzetbaar te blijven. Om deze veiligheid te borgen, is er een Veiligheidscommissie actief in onze organisatie. Deze commissie bestaat uit zorgprofessionals, management én een adviseur arbeid & gezondheid.

Op basis van samenwerking tussen onze zorgprofessionals, ondersteuners, vrijwilligers en betrokken mantelzorgers zijn we in staat om een zorgorganisatie te vormen waarop cliënten op hun eigen wijze midden in het leven staan. Het samenspel tussen alle betrokkenen zet iedere cliënt in zijn of haar kracht. Dat gebeurt vanuit nabijheid en aandacht. Samen maken we dat mogelijk!

 

footer boog