divider

Toezicht

De Raad van Toezicht houdt actief toezicht op het bestuur en het beleid van de organisatie. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur. Tenslotte vervult de Raad een belangrijke klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.

Governance Code

De Raad werkt conform de geldende Governance Code. De Raad van Toezicht is alert op het feit dat er geen belangenverstrengeling mag zijn tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie of met partnerorganisaties.

Rooster van aftreden

De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden. Dit rooster voorziet er in dat leden een benoemingstermijn hebben van 4 jaar met de mogelijkheid van 1 herbenoeming. Daarnaast is voorzien in een gefaseerd aftreden zodat de continuïteit van kennis en ervaring gewaarborgd blijft.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden afwisselend op de verschillende locaties van ZorgSpectrum plaats. Dit geeft de Raad aanvullende informatie over het functioneren van de organisatie en het biedt tevens een gelegenheid om vragen te stellen aan de desbetreffende manager. Naast de reguliere vergaderingen nemen de individuele leden samen met de RvB o.a. deel aan commissievergaderingen, een Centrale cliëntenraad vergadering en een Ondernemingsraad vergadering. Ook organiseert de Raad informele ontmoetingen met medewerkers en anderen belanghebbenden zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht per 26 juni 2017:

dhr. drs. E.P. (Erik) van Schie RC EMFC (voorzitter , lid audit commissie Financiën en lid remuneratiecommissie)
mw. drs. C.N. Hilgeman (Lid en voorzitter audit commissie Kwaliteit & Veiligheid)
mw. drs. M.A.C. Galesloot MBA (Lid en lid audit commissie Kwaliteit & Veiligheid)
dhr. drs R.B. (Rob) Stout RE RA (lid en voorzitter audit commissie Financiën)
   
footer boog