Oog voor u
Persoonsgerichte zorg
We vinden het belangrijk dat we de cliënt kennen en dat we samen met naasten inspelen op zijn/haar behoeften. We werken vanuit het principe ‘Oog voor u’. Dit betekent dat we oog hebben voor wat iemand zelf nog wil en kan en daar zo goed mogelijk bij aansluiten, om zo de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Tijdens Covid–19
Het coronavirus heeft ook in 2021 zijn weerslag gehad op cliënten en hun naasten. De veranderende situatie vroeg steeds om aanpassingen in de maatregelen, onder meer rondom bezoekersregelingen en mondkapjesplicht. Ook het aantal coronabesmettingen schommelde sterk. Het ene moment leken we het virus buiten de deur te kunnen houden en het volgende moment liepen coronabesmettingen hoog op. Een positieve ontwikkeling waren de succesvolle vaccinatierondes. Begin van het jaar kregen veel cliënten de eerste en de tweede vaccinatie en eind van het jaar ontvingen ze de boosterprik.
Marcel Bruinsma, voorzitter Centrale Cliëntenraad
“Het is mooi te ervaren dat zowel ZorgSpectrum als de centrale cliëntenraad het belang van de client echt als maatstaf gebruikt in het overleg met elkaar.” 
Ontwikkelingen in 2021
Persoonsgerichte Zorg 
Op ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof is de pilot Persoonsgerichte zorg afgerond. Het doel was om bewoners beter te leren kennen om zo beter aan te kunnen sluiten op hun wensen en daarmee de kwaliteit van leven te verhogen. Dit doen we door te zorgen voor een warm welkom voor bewoners en naasten, met hen in gesprek te gaan, hun levensverhaal in beeld te brengen en dit te vertalen naar het zorgleefplan. We hanteren dezelfde werkwijze in De Kuifmees.
Margot van Impelen, manager zorg en welzijn (Samen – september 2021)
“Het gaat over kwaliteit van leven. Als je al 15 jaar elke dag een halfuur wandelt, waarom zou dat dan ineens moeten ophouden als je in een verpleeghuis woont? Of als je altijd op de poef eet, waarom zou je dan nu per se aan tafel moeten?” 
Verpleeghuis van de toekomst
In 2021 opende ZorgSpectrum een nieuwe locatie in Nieuwegein. Op De Kuifmees is een verdieping ingericht als ‘Verpleeghuis van de toekomst’. Op deze afdeling is een ‘fieldlab’ ingericht waar we met elkaar zorginnovaties uittesten die voor zowel cliënten als collega’s voordelen opleveren.
Dienstverlening voor specifieke doelgroepen
ZorgSpectrum biedt een breed palet aan ondersteuning, zorg en behandeling. In dit jaarbeeld lichten we graag een aantal specifieke doelgroepen uit. Zo hebben we de combinatie ‘dagbehandeling – logeren – wonen’ voor jonge mensen met dementie afgelopen jaar verder ontwikkeld.

Ook hebben we twee nieuwe afdelingen geopend. In februari openden we een revalidatieafdeling voor mensen met een dwarslaesie in De Hoogstraat Revalidatie. Sinds mei heeft ZorgSpectrum locatie Vreeswijk een regionale interventieafdeling voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag.
mantelzorger Sandra over de woongroep voor jonge mensen met dementie (Samen – april 2021)
“Zelfstandig wonen werd [voor mijn zus] steeds lastiger. We waren blij dat de woongroep er kwam.” 
Topcare
De proefvisitatie eind september is succesvol verlopen. ZorgSpectrum is daarmee een stapje dichter bij het behalen van het Topcare label voor geriatrische revalidatiezorg. Topcare-expertisecentra verbeteren kwaliteit van zorg en behandeling voor cliënten door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen.
Podcast Topcare aflevering 1
Hoe en waarom we wetenschap inzetten om topzorg te leveren
Podcast Topcare aflevering 2 met David Engelhard
Over het ontstaan van Topcare, Topcare scholing en de proefvisitatie
Topcare
Samen verantwoord vrij
De Wet zorg en dwang (Wzd) beschermt mensen met dementie tegen onnodige, onvrijwillige zorg. De processen rondom het bieden van onvrijwillige zorg zijn op orde gebracht voor cliënten die bij ons wonen of tijdelijk bij ons verblijven. Eind 2021 is in Houten een praktijktuin gestart om deze wet ook goed toe te kunnen passen voor mensen die nog thuis wonen.
Lees verder
Volgende pagina