Oog voor jou
werkplezier telt!
Werkplezier telt! Dat is ons motto voor de komende jaren. We hebben oog voor onze medewerkers, zodat zij met plezier naar hun werk gaan.
Tijdens Covid-19
Ook op collega’s heeft covid-19 veel impact gehad het afgelopen jaar. De steeds veranderende situatie en daarmee wisselende maatregelen en de coronabesmettingen onder collega’s en cliënten brachten veel onzekerheid met zich mee. Een positieve ontwikkeling was dat in 2021 veel medewerkers volledig zijn gevaccineerd. Begin van het jaar kwamen de eerste en tweede vaccinatie en eind van het jaar de boosterprik.
Heleen Stuive, voorzitter ondernemingsraad.
“Het is niet makkelijk… maar met z’n allen kunnen we het!”
Begin 2021 kwam er subsidie beschikbaar voor de inzet van zogenaamde coronabanen (tijdelijke banen om zorgprofessionals te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis). Dankzij deze regeling hebben we 21 zij-instromers aangenomen, van wie er na de subsidieperiode 20 zijn blijven werken bij ZorgSpectrum.
de enorme impact van Covid-19
Jolanda Haase, zorgassistent (Samen – december 2021)
“Ik ben begonnen als helpende hand in de zogenaamde coronabanen. Momenteel volg ik een opleiding tot helpende bij ROC Midden Nederland.”
Toch bleef het lastig om de bezetting in de teams op niveau te houden. We maakten ons echt zorgen over hoe we de collega’s in de zorg op de been konden houden in alle hectiek die het virus met zich meebracht. We hebben geprobeerd om het zo goed mogelijk te ondervangen door onder meer interventies zoals debriefingssessies te houden in teams waarop een groot beroep is gedaan. Eind 2021 moesten we echter concluderen met elkaar dat het verzuim zo hoog was opgelopen dat we extra handen nodig hadden. In korte tijd hebben we toen 43 zorgreservisten (met en zonder zorgdiploma) aangetrokken om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.
“Na de roerige covid tijden waar velen op de rand van vallen hebben gebalanceerd door hoge werkdruk en er ook collega’s zijn die er overheen gevallen zijn, zou het mooi zijn als we het nu met elkaar om kunnen draaien.  We gaan STAAN met zijn allen voor ons vak en laten zien waar we goed in zijn door OP TE VALLEN.”
Linda Zaaijer, voorzitter Zorg Advies Raad.
Ontwikkelingen in 2021
Ambassadeurs zorgtechnologie
Per oktober hebben zes collega’s de rol van ambassadeur zorgtechnologie gekregen. Zij zijn elk vanuit hun eigen passie en inzet gedreven om de inzet en impact van zorgtechnologie te vergroten. Om zo de kwaliteit van leven voor cliënten te verhogen én om werkdruk te verlagen. 
Leerteams
We werken bij ZorgSpectrum met leerteams. In deze teams werken studenten die een opleiding tot verzorgende of verpleegkundige volgen. Zij worden ondersteund door leercoaches; ervaren zorgmedewerkers die hen begeleiden en coachen om de kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor hun opleiding. We investeren hiermee in het opleiden van kundige professionals voor de toekomst. Het leerteam in de wijkverpleging in Nieuwegein heeft het jaar 2021 gebruikt om de manier van werken te bestendigen, met succes. Het in tweetallen werken, wordt zowel door de studenten als de cliënten als verfrissend en prettig ervaren.

Daarnaast zijn de leerafdelingen op locatie De Geinsche Hof uitgebreid en zijn er twee leerafdelingen gestart in De Kuifmees. De bedoeling was om in 2021 ook in Het Haltna Huis, op de afdeling voor tijdelijke zorg, een leerafdeling te starten. Doordat deze afdeling tot 1 oktober in gebruik was als covid unit, is deze nog niet volledig ontwikkeld tot leerafdeling.
leerteam
Mariska van Ogten, verpleegkundig leercoach (Samen – september 2021)
“In mijn huidige functie heb ik de perfecte combinatie te pakken. Ik sta af en toe op de werkvloer en begeleid daarnaast leerlingen. Het is heel dynamisch, geen dag is hetzelfde. Dat maakt het leuk.”
Optimale inzet medewerkers
Bij de bedrijfseenheden Nieuw thuis en Bij u thuis is met succes ingezet op het omlaag brengen van PNIL (personeel niet in loondienst). Dit is prettig voor cliënten, teams en het resultaat. Cliënten zien minder vreemde gezichten, teams hebben vaste collega’s en het is minder duur.

Bij Nieuw thuis is vorig jaar het project ‘Samen gaan voor optimale inzet’ gestart en afgerond. Na afloop van het project is besloten om een Flexbureau vorm te geven waar alle planners en flexmedewerkers van Nieuw thuis samen worden gebracht. Op die manier kan er beter richting worden gegeven aan de juiste mens, op de juiste plek, op de juiste tijd, zodat we aan de flexibele zorgvraag van cliënten kunnen blijven voldoen. Door een efficiëntere en op doelmatige wijze van het organiseren, waarbij oog voor u en oog voor jou het uitgangspunt is, is er meer werkplezier en minder uitval van collega’s.
Gezond werken
In 2021 is er veel aandacht gegaan naar het terugdringen van verzuim. De casemanager verzuim heeft managers intensief begeleid in de aanpak van verzuim. We hebben een zogeheten providerboog van bedrijven die medewerkers kunnen ondersteunen om uitval te voorkomen of om hen na uitval te begeleiden naar herstel. Ook is er met de Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E’s), een wettelijke verplichting uit de Arbowet, inzicht gekomen in preventieve maatregelen die we kunnen nemen om verzuim te voorkomen.
Werving en behoud van collega’s
We hebben afgelopen jaar veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Onder meer voor onze nieuwe locatie De Kuifmees. Daarnaast hadden we aandacht voor het behoud en de duurzame inzetbaarheid van collega’s, door onder meer in te zetten op verzuimbegeleiding en werkgeluk.
Lees verder
Volgende pagina