Oog voor u
Omdenkteam
We vinden het belangrijk dat we de cliënt kennen en dat we samen met naasten inspelen op zijn/haar behoeften. We werken vanuit het principe ‘Oog voor u’. Dit betekent dat we oog hebben voor wat iemand zelf nog wil en kan en daar zo goed mogelijk bij aansluiten, om zo de kwaliteit van leven te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
Tijdens Covid–19
In maart 2020 konden we niet langer om het coronavirus heen. In opdracht van het kabinet werden de verpleeg- en verzorgingshuizen gesloten voor bezoekers. Deze volledige lockdown was zeer ingrijpend. Door het bezoekersverbod werden alle betrokkenen geconfronteerd met een manier van werken die haaks stond op onze visie ‘Oog voor u’. Individuele wensen en behoeftes van cliënten en hun naasten werden ondergeschikt aan ‘veiligheid’.
Mantelzorger Esther de Lange in magazine Samen september 2020
“Het moeilijkste vond ik dat ik niet met eigen ogen van dichtbij kon zien hoe het mijn vader ging.”
Deze nieuwe situatie vroeg om nieuwe vormen van (digitale) ondersteuning. Halverwege maart startte het ZorgSpectrum Omdenkteam om nieuwe ideeën te realiseren, zoals het videobellen en bezoek via hoogwerkers. Dit is natuurlijk niet te vergelijken met fysiek contact, maar in tijden dat fysiek contact niet mogelijk was, bleek dit een waardevol alternatief.

Vanaf 15 juni konden we weer beperkt bezoekers ontvangen. Daarbij kwam de vraag naar voren hoe we weer voor kwaliteit van leven konden gaan en tegelijkertijd de veiligheid konden waarborgen. ZorgSpectrum ontwikkelde daarom het Ethisch Kompas. Het kompas hielp om in gesprek te gaan met cliënten en naasten en op zoek te gaan naar passende mogelijkheden. Het uitgangspunt was ‘ja het kan’, gevolgd door de vraag ‘hoe kan dit zo veilig mogelijk?’. 
Ontwikkelingen in 2020
Zorginnovaties
Innovatie en digitalisering staat hoog op de agenda bij ZorgSpectrum. Daarom zijn we begonnen met het opzetten van een digitaliseringsstrategie. We kijken hoe we zorginnovaties kunnen inzetten op een manier dat zowel cliënten als medewerkers er profijt van hebben. In 2020 waren dat onder meer:
  • De sociale robot Tessa die we inzetten in de thuissituatie om cliënten te helpen om meer structuur in de dag te brengen en zelfredzaamheid te vergroten.
  • Beeldzorg via de beveiligde app Vicasa, waardoor behandelaren op afstand zorg kunnen bieden aan cliënten.
  • De Physitrack app waarmee cliënten thuis fysio- of oefentherapie kunnen doen zonder dat de therapeut fysiek aanwezig is.
sociale robot Tessa
Nieuwe locaties
Op het gebied van huisvesting waren er diverse belangrijke ontwikkelingen.
  • De Hoogstraat Revalidatie en ZorgSpectrum tekenden een samenwerkingsovereenkomst. Begin 2021 start ZorgSpectrum met een afdeling voor (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging van patiënten met een dwarslaesie binnen De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.
  • De voorbereidingen voor de opening van De Kuifmees zijn in volle gang. Deze locatie biedt vanaf september 2021 een nieuw thuis aan 76 bewoners met dementie.
  • We hebben in 2020 gezocht naar een nieuw pand voor de collega’s van de ondersteunende diensten. Met succes. Begin 2021 verhuizen we naar de Archimedesbaan in Nieuwegein.
  • Cliënten konden vanaf eind oktober tijdelijk hun intrek nemen op onze nieuwe revalidatielocatie Ervenstaete in Houten.
Nieuwe afdelingen
Naast nieuwe locaties zijn we bezig (geweest) met een aantal nieuwe afdelingen.
  • Bij ZorgSpectrum locatie Vreeswijk zijn we gestart met een nieuwe cliëntengroep. Het gaat om de zogenaamde SOABB-afdeling. Dit staat voor Stabilisatie, Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding. Het doel is om via observatie en diagnostiek tot een indicatiestelling te komen bij mensen met cognitieve problemen, zodat we cliënten de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden.
  • We zijn begonnen met de voorbereidingen voor een regionale interventieafdeling voor mensen met dementie die door problematisch gedrag niet meer goed verzorgd kunnen worden. Deze doelgroep wordt aangeduid als D-ZEP (Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag). Dit is een afdeling voor tijdelijke opname. Na opname gaan mensen weer terug naar hun oorspronkelijke woonsetting.
  • In december is bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten een woongroep voor jonge mensen met dementie (JMD) geopend. Bijzonder aan deze groep is onder meer dat cliënten de JMD dagbehandeling blijven bezoeken. Normaal gesproken kan dat niet meer als een cliënt verhuist naar een woonzorglocatie. Voor jonge mensen met dementie hebben we dit anders aangepakt. Ook als een cliënt op de woongroep komt wonen, kan hij/zij overdag naar de dagbehandeling.
Vertrouwd thuis
De zorgdienst Vertrouwd thuis, waarmee we verpleegzorg aan huis leveren, is een groot succes. Samen met de mantelzorger(s) bieden we zorg op maat bij de cliënt thuis. De cliënttevredenheid is hier heel hoog gebleken. In 2019 zijn we gestart in Houten en in 2020 zijn Nieuwegein en Vianen erbij gekomen.
Wet zorg en dwang
Per 1 januari 2020 is de Wet zorg endwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet beschermt mensen met dementie tegen onnodige onvrijwillige zorg. Binnen ZorgSpectrum heeft de projectgroep ‘Samen verantwoord vrij’ de organisatie ondersteund om de uitvoering van de wet vorm te geven.
Topcare
We zijn gestart met voorbereidingen om het Topcare keurmerk te behalen. Topcare-expertisecentra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling voor cliënten door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen.
Topcare
Lees verder
Volgende pagina