SAMEN
Het is mooi om als management team, bestuur en toezicht-
houders sámen stil te staan bij de ambitie en strategie van ZorgSpectrum
Vivian Broex
Raad van Bestuur
Bestuur en toezicht
Raad van Bestuur
Terugblikkend op 2019 en kijkend naar 2020 springt één woord eruit: SAMEN. We geven elke dag invulling aan ‘Oog voor u’ en bieden een volledig pakket van ondersteuning, zorg en behandeling aan. We zoeken hierbij actief de verbinding met de naaste(n) van cliënten en zoeken samen met andere professionals in het netwerk, zoals huisartsen en ziekenhuizen, naar goede oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan: de dagbehandeling voor jongen mensen met dementie en de leertuin Vertrouwd Thuis.

Tevens is er veel aandacht uitgegaan naar ‘Oog voor jou’, werkplezier en betrokkenheid van collega’s telt! In 2019 hebben we veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen, hebben we geïnvesteerd in tal van opleidingen om collega’s blijvend te boeien en hebben we onderzoek gedaan naar medewerkerstevredenheid. De onderzoekresultaten zijn aanleiding geweest om in dialoog te gaan met de teams en collega’s, en om te investeren in teamontwikkeling en betrokkenheid.

Tot slot heeft het speciaal voor ZorgSpectrum ontwikkelde management development programma bijgedragen aan verbetering van de samenwerking tussen diverse bedrijfsonderdelen. Hierdoor is niet alleen de verbinding binnen de Bedrijfseenheden verbeterd, maar ook tussen de verschillende onderdelen en de afstemming met het bestuur. De lijnen zijn simpelweg korter, omdat we elkaar beter hebben leren kennen.

Samen is een woord waar we niet alleen binnen onze organisatie mee bezig zijn, maar ook in relatie tot ons netwerk. De diepgewortelde relaties en samenwerking in de regio’s Houten, Nieuwegein, Vianen en Utrecht, maakt dat we met inspirerende sprekers een succesvol symposium hebben vormgegeven en op de toekomst vooruit hebben geblikt.
Raad van Toezicht
Ontwikkeling 2019
ZorgSpectrum heeft een zeer betrokken Raad van Toezicht. De raad houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van ZorgSpectrum en voegt daar bovenop waarde toe aan de besturing van kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling in de zorg. De RvT vindt het heel belangrijk dat er voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers zijn, die vanuit de missie en visie van de organisatie willen en kunnen zorgen voor cliënten. Daarom hebben de onderwerpen ziekteverzuim en leiderschapsontwikkeling veel aandacht gekregen. Ook voor het ontwikkelen van besluiten over de strategische koers van ZorgSpectrum is de Raad van Toezicht actief betrokken.

In de Commissie Kwaliteit is de Raad van Toezicht dieper ingegaan op bepaalde thema’s. Zo heeft de RvT elke vergadering een manager van een Bedrijfseenheid uitgenodigd om uit te horen hoe deze stuurt op kwaliteit, veiligheid en continu verbeteren. Ook bespreekt de raad de kwaliteitsinformatie die ZorgSpectrum aan externe partijen levert ter verantwoording en de nut en noodzaak hiervan voor de eigen ontwikkeling van de organisatie. Tot slot heeft de RvT, samen met de procesmanager kwaliteit, afgelopen jaar aandacht besteed aan het opzetten van een informatiesysteem over kwaliteit en veiligheid. Doel van dit systeem is dat de raad haar controlerende functie kan uitvoeren en dat het bijdraagt aan het voeren van een betekenisvolle dialoog over de visie met de bestuurder en betrokken medewerkers.
Focus 2020
De Raad van Toezicht ziet in 2020 graag de voortzetting van en vooral het doorzetten op de thema’s: leiderschapsontwikkeling, behoud van medewerkers, verlagen van ziekteverzuim bij Nieuw thuis, regionale samenwerking en het verder verbeteren van een kwaliteit (informatie) systeem.

In het kwaliteitsverslag leest u de uitgebreide reflectie van de RvB en RvT.


Bekijk het Kwalititsverslag
Vivian Broex,
Raad van Bestuur
‘Terugblikkend op 2019 en kijkend naar 2020 springt één woord eruit:  SAMEN’
Lees verder
Volgende pagina