medezeggenschap
M&O zet zich met passie in voor het thema ‘Oog voor jou’. Werkplezier begint met voldoende collega’s. Met succes is er veel energie besteed aan werving. Dat blijven we doen en we focussen daarnaast op individuele en teamontwikkeling.
Medezeggenschap
Cliëntenraad
Ontwikkelingen in 2019
Afgelopen jaar zijn de cliëntenraden betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen. Zo was de cliëntenraad van Bij u thuis betrokken bij het nieuwe zorgconcept Vertrouwd thuis, dat in het najaar van 2019 is gestart in Houten. De cliëntenraad van Tijdelijk bij ons heeft haar ogen en oren vooral gericht op de 'kleine kwaliteit', zoals ontvangst, inrichting en dagbesteding. En met inbreng van de cliëntenraad Nieuw thuis zijn er diverse activiteiten ondernomen om het welzijn van bewoners te verbeteren.

Voor de cliëntenraden is het welzijn van cliënten het ijkpunt voor goede zorg.De raden hebben geprobeerd, zoveel als in hun vermogen lag, om de stem van de cliënt te laten horen op allerlei gebied.
Focus 2020
2020 wordt een bijzonder jaar voor de cliëntenraad. In juli 2020 gaat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in. Dit betekent dat de raad extra bevoegdheden toegekend krijgt, zoals het instemmingsrecht. Doel is om de cliënten en hun vertegenwoordigers nog meer invloed te geven in de zorg die zijn ontvangen. Ook gaan de raden zich bezig houden met de resultaten uit de tevredenheidsonderzoeken en praten ze mee over faciliteiten, indeling en aankleding van te realiseren nieuwbouw. Bovenal blijven de cliëntenraden de belangen van de cliënten behartigen.

Voor de cliëntenraden is het welzijn van cliënten het ijkpunt voor goede zorg. De raden hebben geprobeerd, zoveel als in hun vermogen lag, om de stem van de cliënt te laten horen op allerlei gebied.
Ondernemingsraad
Ontwikkelingen in 2019
De Ondernemingsraad heeft in 2019 adviezen en/of instemming gegeven op diverse onderwerpen, met oog voor organisatie- én medewerkersbelangen. Punten van aandacht vanuit de OR blijven de verbinding en communicatie tussen de diverse niveaus binnen de organisatie en de effecten van voorgesteld beleid op de (zorg)werkvloer. Belangrijke verbeterpunten liggen er bij de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarnaast houdt de Ondernemingsraad zorg omtrent het hoge ziekteverzuim in een aantal teams, ondanks de vele ingezette maatregelen.
Focus 2020
Een heldere en eenduidige communicatie op alle niveaus blijft voor 2020 van belang. De OR vindt het belangrijk dat iedereen veranderingen kan bijhouden en zich gehoord voelt. Daarnaast is er aandacht voor werkplezier, met name met het oog op verzuim en verloop, de invoering van jaargesprekken en het implementeren van verbeterpunten uit de dialoogsessies.
Zorg Advies Raad
Ontwikkelingen in 2019
In 2019 heeft de Zorg Advies Raad diverse adviezen uitgebracht op zorginhoudelijke zaken. De ZAR heeft onder meer deelgenomen aan een aantal schrapsessies regeldruk VVT om zo, samen met collega’s te kijken naar welke registraties zinvol zijn en welke niet.
Focus 2020
Komend jaar wil de ZAR onder meer bijdragen aan het behalen van het Top Care label en gaat de raad zich richten op palliatieve zorg. Een aandachtspunt voor ZorgSpectrum is het vinden van voldoende en deskundige medewerkers. In haar gesprekken met de bestuurder zal de ZAR daarom knelpunten uit het primaire proces bespreken, zodat zij weet wat er speelt binnen de beroepsgroep en dit kan meenemen in het beleid.
Lees verder
Volgende pagina