visie op toezicht
Het is mooi om als management team, bestuur en toezicht-
houders sámen stil te staan bij de ambitie en strategie van ZorgSpectrum
Vivian Broex
Raad van Bestuur
Bestuur en toezicht
Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit vijf leden. Aangezien in 2018 de termijn van een aantal leden afliep is de werving van drie nieuwe leden van de raad opgestart. Een van deze leden is op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad is hierom vanaf het begin betrokken bij de werving en heeft ook de selectie gedaan van één van de nieuwe leden.

Samenstelling
Per 1 mei 2018 zijn de volgende personen benoemd: de dames Kramp en Van Vliet en de heer Barneveld Binkhuysen. Mevrouw Galesloot heeft afscheid van de raad genomen op 25 juni 2018; mevrouw Hilgeman op 10 december 2018.

Overlegstructuur
In 2018 heeft de RvT zes keer vergaderd met de Raad van Bestuur (RvB). Op 5 november heeft de RvT een themabijeenkomst gehouden. Bij deze bijeenkomst is stilgestaan bij vragen als ‘Wat is onze ambitie?’ ‘Wat is onze strategie?’ ‘Hoe komen we daar?’ De begeleiding werd gedaan door BeBright, strategie- en innovatie bureau. Dit traject zetten we in 2019 voort. Daarnaast heeft de RvT regelmatig overleg met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

Naast de reguliere toezichtstaken zijn de volgende onderwerpen in het verslagjaar aan de orde geweest.

Visie op het toezicht
Begin 2018 heeft de RvT zijn toezichtvisie over ZorgSpectrum gedefinieerd. Naast de wettelijke rollen en taken hanteert de RvT tevens ‘eigen’ rollen en kernwaarden, als uitgangspunt in de uitoefening van het toezicht.

Ontwikkelingen vastgoed/Strategisch vastgoedplan
Het strategisch plan geeft inzicht en kaders in de huidige status van het vastgoed en geeft een doorkijk naar waar ZorgSpectrum naar toe wilt. Er is regelmatig contact met woningbouwcorporaties en gemeentes. Voor de korte termijn moet er een locatie gezocht worden ter vervanging van de capaciteit van Vreeswijk per begin 2021. Ten behoeve hiervan is voor een tweetal panden in Nieuwegein intentieovereenkomsten met een projectontwikkelaar getekend.

Belastingdienst dossier WVA
Gedurende het jaar is regelmatig overleg geweest tussen de RvB en RvT met betrekking tot de ontwikkelingen in het dossier met de belastingdienst inzake de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting.

Herijken reglementen en statuten
Begin 2017 verscheen de actuele Governancecode Zorg. In december 2017 stelde de RvT na een afstemmingsproces met de RvB en met de medezeggenschapsorganen de governancevisie Waarde(n)volle governance’ vast. In de loop van 2018 werd deze visie vertaald in de statuten en de (herijkte) reglementen van de RvT, van de RvB en van de drie RvT-commissies (kwaliteits-, audit- en remuneratiecommissie). Daarnaast is er een reglement ‘Conflict’ tussen RvT en RvB opgesteld en zijn het rooster van aftreden en de vertegenwoordigingsbevoegdheid geactualiseerd.

ICT-systemen
Vanaf september 2018 heeft een extern adviseur een verkenning gedaan naar de ondersteunende systemen bij ZorgSpectrum. Op grond van deze verkenning is besloten dat ZorgSpectrum t.b.v. de financiële administratie, de salarisadministratie en de personeelsadministratie gebruik zal gaan maken van het digitale administratiepakket ‘AFAS’. De overgang zal met ingang van 1 januari 2019 worden voorbereid.

Auditcommissies
In het verslagjaar heeft de Audit Commissie Financiën 5 keer vergaderd en de Audit Commissie Kwaliteit & Veiligheid 4 keer. De naam van laatstgenoemde commissie is gewijzigd in RvT Kwaliteitscommissie.
Vivian Broex,
Raad van Bestuur
Het is mooi om als management team, bestuur en toezicht-houders sámen stil te staan bij de ambitie en strategie van ZorgSpectrum
Lees verder
Volgende pagina