Behandeling
en expertise
behandeling & expertise
Regina Falck,
manager Behandeling en expertise
Behandeling en expertise groeit, in zowel aantallen medewerkers als expertise. Ik ben er trots op leiding te mogen geven aan deze club met ambitie en talent.
Nieuw in 2018
Beeldend therapeut
Naast twee muziektherapeuten hebben we sinds 2018 een beeldend therapeut in dienst. Een mooie vorm van vaktherapie die nu met name in de revalidatie en op de dagbehandeling Parkinson wordt aangeboden, maar waarvoor groeiende belangstelling is. Ook op de overige dagactiviteiten en in de langdurige zorg is daarom een start gemaakt met het inzetten van de creatief therapeut.

Mobiel Geriatrische Teams en Specialisten Ouderengeneeskunde
De Mobiel Geriatrische teams (MGT’s) mochten weer rekenen op veel verwijzingen van huisartsen. Daarnaast kwamen via de revalidatie of het ziekenhuis aanmeldingen voor het team. De werkprocessen zijn dit jaar flink afgestoft. Dat maakte dat we de wachttijden voor cliënten konden verkorten. Daarbij hielp ook dat we weer een nieuwe casemanager aan het team hebben toegevoegd. In verschillende huisartsenpraktijken hebben we nu een vast overlegmoment, hetgeen goed bevalt. Naast vragen voor het MGT zijn onze Specialisten Ouderengeneeskunde ook regelmatig door de huisarts ingezet als deskundigen.

ParkinsonNet
Vanuit de samenwerking van onze behandelaren in het landelijke netwerk ParkinsonNet is een samenwerking ontstaan tussen het VUMC, het St. Antonius Ziekenhuis en ZorgSpectrum. Deze groep gaat in 2019 een studie uitvoeren (BEWARE) naar de invloed van een nieuwe, gecombineerde behandeling (oefentherapie en psychotherapie) bij Parkinson. Het is gericht op cliënten die ervaren dat zij in het bewegen en denken vastlopen. De studie wordt gedaan met subsidie van ZonMW en is het afgelopen jaar vormgegeven met stevige betrokkenheid van onze behandelaren.

Psychologen regiebehandelaar dagbehandeling
Een aantal van onze GZ-psychologen heeft een trekkersrol op zich genomen om het behandelprogramma op de dagbehandeling beter vorm te geven. Psychologen zijn regiebehandelaar geworden op de dagbehandeling. Dit houdt in dat de psychologen het zorgproces coördineren en eerste aanspreekpunt zijn voor cliënten en hun naasten. De huisarts blijft gewoon medisch hoofdbehandelaar. Cliënten van de dagbehandeling krijgen een programma dat past bij hun specifieke situatie. We groeien toe naar meer gespecialiseerde groepen, zoals de Parkinsondagbehandeling of de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie.

Tweede KOPgroep
We zijn een tweede KOPgroep gestart bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis, zodat behalve in Nieuwegein ook in een Houten een dergelijke voorziening is. De KOPgroep biedt een gecombineerd programma van groepsgesprekken en sporten voor mensen met beginnende dementie.

Bewegingsagoog
Sinds 2018 hebben wij ook een beweegagoog in dienst. Zij deelt haar kennis over bewegen met de zorgmedewerkers die dagelijks de cliënten begeleiden. Bewegen wordt zo meer een deel van het dagelijks leven. Haar verrassende tips deelt ze met direct betrokkenen, maar ook met de hele organisatie via intranet.
tweede KOPgroep
Verwijzingen 2018
MGT
SO
Nieuwegein
111
33
Houten
102
22
Vianen
41
44
overig
12
13
Kwaliteit
Kwaliteit staat bij Behandeling en expertise hoog in het vaandel. Zo zorgen we ervoor dat alle medewerkers zijn ingeschreven in BIG en kwaliteitsregisters. Het bieden van gesubsidieerde opleidingsplekken (o.a. Specialist Ouderengeneeskunde en GZ-psycholoog) maakt dat we regelmatig gevisiteerd worden, en daarmee ook externe partijen uitnodigen iets te vinden van onze geboden behandelkwaliteit.

De deskundigheid van onze behandelaren wordt ook regelmatig ingezet om de kwaliteit binnen de zorgteams te verbeteren, door inhoudelijke scholingen en trainingen te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het therapeutisch klimaat op de revalidatie, het omgaan met probleemgedrag op de woningen voor mensen met dementie, of het signaleren van en omgaan met een delier (plotselinge verwardheid).
Ervarings
verhalen
Wilma, mantelzorger
“Via de huisarts kwam er een casemanager van het Mobiel Geriatrisch Team bij ons op bezoek. Er kwam veel op ons af en zij kon weer structuur aanbrengen in de chaos van informatie.”
Dementie – Samen, september 2018
Johan, vasculaire dementie
“Ik merk dat het fijn is om alléén met lotgenoten te praten, zonder bijzijn van mantelzorgers. Dan ontstaan er toch andere gesprekken. Bovendien heb je voor veel andere dingen je mantelzorger nodig. Het is fijn om in de KOPgroep mezelf te kunnen zijn en niet afhankelijk van anderen.”
Dementie – Samen, september 2018
Elma Grashoff, ergotherapeut
“Als ergotherapeut heb ik te maken met verschillende soorten cliënten. Zo zie ik mensen die revalideren na een CVA (beroerte), mensen met een chronische aandoening, mensen met dementie, mensen die na een heupoperatie moeten herstellen.”
Een dag met… ergotherapeut Elma Grashoff – Samen, december 2018
Lees verder
Volgende pagina