(Centrale) cliëntenraad
Jaarbericht van de cliëntenraad:
2017 is een turbulent jaar geweest voor de CCR (Centrale Cliëntenraad). Dit werd veroorzaakt door de ingrijpende wijzigingen in de samenstelling van de CCR en door de wisseling van de Raad van Bestuur. Vele initiatieven zijn genomen om structurele problemen aan te pakken. Bij al deze initiatieven is de CCR in meer of mindere mate betrokken geweest. Door al deze turbulentie is het zicht op de dagelijkse gang van zaken en de verantwoording daarvan via rapportages wat in het gedrang gekomen. Wel zijn de nieuwe medezeggenschapsregelingen behorend bij de nieuwe CCR-structuur tot stand gekomen. Deze vormen de basis voor een meer gereguleerd overleg in 2018.

Nieuwe structuur
De cliëntenraden waren bij aanvang van 2017 nog locatiegebonden ingericht en wilden dat graag blijven. Na een moeizaam proces werd afgesproken dat er toch gestart zou worden met cliëntenraden per bedrijfseenheid. Er werd in 2017 gestart met het werven van nieuwe leden en indeling in bedrijfseenheden is per 1 juni doorgevoerd. In de vergadering van december 2017 zijn de medezeggenschapsregelingen door de bestuurder en de voorzitters van de raden ondertekend.

Sluiten recepties
Het plan om de recepties te sluiten in verschillende locaties is door de CCR met grote scepsis ontvangen en onderwerp geweest van hevige discussies. Er was begrip voor de economische en organisatorische motieven, maar we waren beducht voor vermindering van de leefbaarheid en gastvrijheid. Onder voorwaarden zijn we toch akkoord gegaan omdat de baten ten goede zullen komen aan ‘de handen aan het bed’.  Tijdens de bedongen evaluatie aan het eind van het jaar is gebleken dat in grote lijnen de doelstelling is behaald en de effecten niet tot grote problemen hebben geleid.

Arbeidsmarktproblematiek
Een weerkerend onderwerp dit jaar was de personeelsproblematiek. Het grote aantal, moeilijk te vervullen vacatures, en de hoge uitstroom bleven een grote zorg. Via het project ‘Rust in roosters’ is het initiatief genomen het probleem van de bezetting op de afdelingen aan te pakken. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Zorgkantoor en ‘Waardigheid en trots’
Op verzoek van het Zorgkantoor wordt de CCR betrokken bij de bespreking van verbeterplannen en wil zij de resultaten met de bestuurder bespreken in aanwezigheid van een delegatie van de CCR. Dit geldt ook voor bespreking over de extra gelden die via Waardigheid en Trots beschikbaar zijn gesteld. De voorzitter van de CCR is daarom in 2017 tweemaal aanwezig geweest bij de bespreking van de ontwikkelplannen met het Zorgkantoor en bij de eindevaluatie van het project Waardigheid en Trots.

Financiële commissie
De jaarrekening 2016 en de begroting 2017 zijn door de financiële commissie besproken met de bestuurder en de manager bedrijfsvoering. Dit heeft in beide gevallen geleid tot een positief advies van de CCR.

Samenwerking Altrecht
De CCR is uitgebreid geïnformeerd over het voornemen om in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk in samenwerking met ggz organisatie Altrecht de kortdurende opvang te organiseren voor de klinische behandeling van mensen met psychiatrische problemen in combinatie met dementie. De CCR voorzag problemen omdat het de druk op de personeelsbezetting zou kunnen vergroten. Er is ook gewezen op een goede regeling voor de bewoners in Vreeswijk die hiervoor zouden moeten verhuizen. Uiteindelijk bleek het personeelsvraagstuk toch te ingewikkeld en ook de administratieve organisatie dermate complex dat op het laatste moment besloten is om dit plan te laten varen.

Nieuwe governancecode
In het jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht (RvT) is de nieuwe governancecode besproken. Er is sprake van een duidelijke verandering van de manier van toezicht houden. Meer actief samen met de bestuurder en de medezeggenschapsorganen. Het voorstel is dan ook om de contacten met de CCR frequenter te laten plaatsvinden. Er is een vacature bij de RvT van het lid dat op voordracht van de CCR benoemd kan worden. Hierin wordt komend jaar voorzien.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg is in 2017 ingevoerd dat ook als een overgangsjaar werd gezien. De daarvoor noodzakelijke aanpassingen in het beleid moeten gestalte krijgen in het Kwaliteitsplan dat in 2018 gepresenteerd wordt. Het LOC (Landelijke organisatie cliëntenraden) heeft regelmatig cursussen gegeven om de rol van cliëntenraden bij de invoering van het kwaliteitskader in beeld te brengen. Verschillende leden van de CCR hebben deze bijeenkomsten bijgewoond.

Samenstelling
Centrale Cliëntenraad per 1 januari 2017
P.O. Rijken (voorzitter), J.A.M. van den Berg (vicevoorzitter), W.M. Miltenburg (vicevoorzitter Tbo), M.A.C. Farmache (voorzitter Tbo), R. Barberio (voorzitter CR HvB) E. van Ballegoy (CR HvB), H.A.M. Tomas (voorzitter But), H. Fijn van Draat (voorzitter CR Vreeswijk), W. Bennink (secretariële ondersteuner)

Samenstelling Centrale Cliëntenraad per 31 december 2107
J.A.M. van den Berg (voorzitter), H.A.M. Tomas (voorzitter But), A. Bouman (vicevoorzitter But), M.A.C.  Farmache (voorzitter Tbo), W.M. Miltenburg (vicevoorzitter Tbo), J.A. Wennekes (CR NT KSW), M.  Waltené (voorzitter CR NT IW), H. Idema (vicevoorzitter CR NT IW), W. Bennink (secretariële ondersteuner)

Interesse in het volledige jaarverslag van de CCR? Deze is op te vragen bij het secretariaat via w.bennink@zorgspectrum.nl