Financiën
Overzicht financiële resultaten 2017
Bedrijfsopbrengsten
2017  (x € 1.000)
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
54.988
Subsidies
1.216
Overige bedrijfsopbrengsten
749
Totaal bedrijfsopbrengsten
56.953
Bedrijfslasten
2017  (x € 1.000)
Personeelskosten
40.311
Afschrijvingen materiële vaste activa
2.141
Overige bedrijfskosten
15.853
Totaal bedrijfslasten
58.305
Resultaat
2017  (x € 1.000)
Bedrijfsresultaat
–1.352
Financiële baten en lasten
–576
Resultaat boekjaar
–1.928
Eindresultaat ten opzichte van zorgresultaat
Het negatieve eindresultaat van - € 1.928.000 is als volgt te verklaren. Gedurende het jaar 2017 zijn er bewuste keuzes gemaakt voor het investeren in projecten en in huisvesting. Deze investeringen hebben tot doel om in de toekomst efficiënter te kunnen werken en om kosten te besparen. Daarnaast hebben we méér cliënten zorg verleend in de Wlz (Wet langdurige zorg) waarvoor we wel de kosten hebben gedragen, maar waarvan de opbrengsten vanuit het zorgkantoor nog niet zijn ontvangen.
Deze kosten zijn verrekend in 2017, terwijl de opbrengsten in 2018 worden verwacht en verwerkt. Als we deze opbrengsten WLZ al wel in 2017 zouden meerekenen en de cijfers corrigeren voor de extra investeringen dan zouden we qua eindresultaat ongeveer hetzelfde resultaat als in 2016 zien, namelijk een licht positief resultaat. Dit noemen we het ‘operationele’ resultaat.