divider

Deze week start de vaccinatie tegen het coronavirus. Zorgmedewerkers in de ouderenzorg komen hier het eerste voor in aanmerking, samen met zorgcollega’s in de acute zorg (ziekenhuis).  In dit bericht informeren wij u over de stappen die wij hierin hebben gezet. Cliënten en hun 1e contactpersonen ontvangen hiervan ook persoonlijk bericht (uiterlijk 5 januari 2021).

Vaccinatie medewerkers
Alle medewerkers die in hun werk direct contact hebben met cliënten ontvangen 4 januari 2021 een uitnodigingsbrief voor een vaccinatie. Dit geldt ook voor leerlingen, stagiaires en uitzendkrachten. Deze zorgmedewerkers kunnen zelf contact opnemen met de landelijke telefooncentrale voor het maken van een afspraak.
Enkele weken geleden zijn wij intern gestart met het geven van informatie over de vaccins en de wijze van vaccineren. Ook zijn er spreekuren georganiseerd waar collega’s naar toe kunnen met vragen en/of twijfels. Wij raden onze collega’s aan zich te laten vaccineren, maar de keuze is aan ieder zelf om dit wel of niet te doen.

Persoonsbeschermende maatregelen
De vaccinatieronde heeft geen effect op het gebruik van persoonsbeschermende maatregelen voor medewerkers en bezoekers. De afspraken over het gebruik van het mondkapje, 1,5 meter afstand houden en handen wassen blijven vooralsnog ongewijzigd.

Vaccinatie cliënten
Zoals het er vanuit de landelijke maatregelen nu uit ziet, zullen cliënten de mogelijkheid voor een vaccinatie krijgen zodra het tweede vaccin (van Moderna) is goedgekeurd. De verwachting is dat dit niet voor begin februari het geval zal zijn. We hebben verschillende scenario’s uitgewerkt om zo spoedig mogelijk te kunnen starten zodra het vaccin beschikbaar is. Voor de wijze van vaccineren wordt mogelijk een vergelijkbare route gevolgd als bij de griepprik. Dus dat de vaccinatie zal worden toegediend in de zorglocaties, onder verantwoordelijkheid van de specialisten ouderengeneeskunde of de huisarts. Zodra er landelijk meer bekend is over de vaccinatie van cliënten en de wijze waarop het verlenen van toestemming hiervoor wordt geregeld, zullen wij u hierover informeren. Ook hiervoor geldt uiteraard dat u zelf beslist of u gevaccineerd wilt worden of dat u hiertegen bezwaar maakt.
Wij hopen u hiermee inzicht te hebben gegeven over de stand van zaken rondom de vaccinatie voor medewerkers en de wijze waarop wij u zullen informeren over de vaccinatiemogelijkheid voor cliënten.

Heeft u vragen?
Cliënten en hun familieleden kunnen vragen stellen aan het zorgteam of aan de specialist ouderengeneeskunde die aan het team verbonden is.

footer boog