divider

Herhaalprik tegen corona 


Iedereen in Nederland van 12 jaar en ouder kan in het najaar een herhaalprik tegen corona krijgen met vernieuwde vaccins. Ook ZorgSpectrum stelt cliënten die bij ons wonen of tijdelijk verblijven èn die onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde vallen in de gelegenheid een corona-boostervaccinatie te ontvangen. Cliënten die onder behandeling zijn van hun eigen huisarts, ontvangen de oproep via hun huisarts of via de GGD.  

Waarom de mogelijkheid voor een extra coronavaccinatie?
Nu het weer kouder wordt en virussen sneller actief worden, zien wij helaas ook het aantal corona-besmettingen landelijk toenemen. De minister heeft besloten om dit najaar iedereen van 12 jaar en ouder een herhaalprik tegen corona te bieden. Deze herhaalprik bieden wij uit voorzorg aan, om een opleving van het coronavirus tegen te gaan.

Werkwijze
De datum waarop de corona-vaccinaties worden aangeboden, zijn per locatie en/of team verschillend. Cliënten worden via de manager van de woning of afdeling waar zij wonen of tijdelijk verblijven, geïnformeerd over de datum en het tijdstip.

Hygiëne blijft van groot belang
Het bieden van een veilige woon- en werkomgeving is niet alleen in het belang voor u zelf en cliënten, maar ook voor de gezondheid van medewerkers. Daarom blijven wij uw aandacht vragen voor de hygiëneregels.

Vragen?
Indien u vragen heeft, dan kunt u terecht bij de manager van de woning of afdeling waar uw naaste woont of tijdelijk verblijft.

 

Voorbereiding vaccinatiecampagne en quarantainetijd cliënten 


We zijn blij te merken dat het aantal corona-besmettingen daalt en dáár waar er wel besmettingen zijn, zijn de ziekteverschijnselen minder zwaar van aard.
Toch hebben we de afgelopen twee jaar in het najaar geconstateerd dat het aantal besmettingen weer toeneemt. Daarom worden er landelijk voorbereidingen getroffen om de stijging zoveel als mogelijk te beperken of te voorkomen. Ook ZorgSpectrum buigt zich over dergelijke maatregelen. In dit bericht leest u meer over de stand van zaken.


Vaccinatiecampagne ministerie van VWS
Onlangs heeft de minister van VWS besloten dat er in het najaar gestart wordt met een nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19. Deze campagne is gericht op ouderen vanaf 60 jaar, medische risico groepen en zorgmedewerkers. De richtlijn blijft dat er drie maanden moet zijn verstreken sinds de laatste coronavaccinatie of sinds de laatste coronabesmetting.

Aangepast vaccin in het najaar voor cliënten
In het najaar bieden we cliënten een aangepast vaccin aan. Wanneer en op welke wijze we dat gaan doen is nog niet bekend. Daarom bieden we op dit moment geen boosterprikken meer aan cliënten aan die nog geen vierde prik hebben gehad. Reden hiervoor is dat de nieuwe prik minimaal drie maanden ná de laatste vaccinatie moet worden gegeven.
Zodra er meer informatie is, zullen we dit met u delen.

Quarantainetijd voor cliënten
Voor cliënten die positief zijn getest op Corona houden we nog steeds een quarantaineperiode aan van 7 dagen. Gezien de kwetsbaarheid van onze populatie en het minder functioneren van het immuunsysteem lijkt 7 dagen een veilige en haalbare periode.

Standaard brief naar cliënten en mantelzorgers
Bij uitbraken op locatie was het gebruikelijk een standaardbrief te versturen naar cliënten en 1e contactpersonen. Vanaf heden bepaalt het kernteam/de manager of deze procedure gewenst is of dat een rode hand met instructies bij de deur volstaat.

Basismaatregelen
We hopen dat we het huidig aantal besmettingen met elkaar onder controle kunnen houden. In het belang van ieders gezondheid, verzoeken wij daarom alle bezoekers zich aan de basismaatregelen te houden. Bent u op vakantie geweest of heeft u een festiviteit bijgewoond waar veel mensen waren? Dan is het raadzaam een corona-zelftest te doen voordat u op bezoek komt bij uw naaste. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking . 

Mondkapjes vooralsnog niet verplicht

Bij ZorgSpectrum is het op dit moment niet verplicht een mondkapje te dragen. Toch kan het zijn dat u op een aantal woningen of afdelingen de medewerkers met een mondkapje ziet. Hoe dat kan, leggen we uit in dit nieuwsbericht.

De besmettingscijfers in de regio zijn opgelopen, maar het aantal patiënten dat noodgedwongen opgenomen moet worden in de ziekenhuizen, is gelukkig beperkt. Het aantal cliënten binnen ZorgSpectrum dat positief getest is, is eveneens beperkt. Bovendien zijn cliënten die wel positief getest zijn, minder ziek dan in de vorige corona-pieken.

Is er aanleiding de mondkapjesplicht weer in te stellen?
Nee. Maar er zijn bij ZorgSpectrum wel woningen of afdelingen waar het (tijdelijk) verplicht is voor medewerkers om een mondkapje te dragen. Dit heeft dan altijd te maken met de zorgcontinuïteit die wij blijven bieden. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat er meerdere collega’s besmet thuis zitten. We willen dan voorkomen dat er meer onderlinge besmettingen plaatsvinden en kiezen er dan voor om (tijdelijk) wel over te gaan tot het dragen van mondkapjes.
Wij vertrouwen hierbij op het oordeelvermogen van het kernteam binnen elke woning of afdeling. Manager(s), arts en psycholoog monitoren samen hoe het staat met de besmettingen en besluiten al dan niet over te gaan op het (tijdelijk) dragen van mondkapjes.

Wat kunt u als bezoeker doen?
Wij vertrouwen op uw eigen oordeelvermogen als u bij uw naaste op bezoek wilt gaan. Bent u bijvoorbeeld net terug van een vliegvakantie of heeft u een gezellige BBQ of feest bijgewoond met veel mensen? Dan adviseren wij u een zelftest te doen voordat u besluit op bezoek te komen. Hiermee beschermt u niet alleen uw naaste, maar ook het zorgteam dat juist in deze drukke zomerperiode niet gemist kan worden.
Daarnaast vragen wij u zich aan de basisregels vast te houden, zoals een goede handhygiëne en wat afstand proberen te houden van elkaar. En uiteraard staat het u altijd vrij om zelf een mondkapje te dragen wanneer u zich daar om welke reden dan ook prettiger bij voelt.

Wij wensen u een fijne zomer toe!

Mondkapjesplicht vervalt per 20 april 2022

Goed nieuws: alleen nog mondkapjes in uitzonderingssituatie

Eerder was de mondkapjesplicht al vervallen voor cliënten en bezoekers. Vanaf woensdag 20 april 2022 is het dragen van een mondkapje ook niet meer verplicht voor medewerkers, behalve in specifieke situaties. We zijn blij dit besluit te kunnen nemen zodat het werkcomfort van collega’s aanzienlijk verbetert. Ook voor cliënten en bezoekers is het fijn weer gezichten te kunnen zien en persoonlijker met elkaar te kunnen praten.

Ziekteverzuim en aantal besmettingen
Hoewel het ziekteverzuim onder collega’s van ZorgSpectrum nog steeds relatief hoog is, zien wij wel een duidelijk dalende lijn. Ook het aantal (corona) besmettingen onder zowel cliënten als collega’s neemt af. Daarnaast stabiliseert landelijk het aantal besmettingen binnen de verpleeghuizen. Het geeft ons het vertrouwen deze versoepeling door te kunnen voeren.

Uitzonderingssituaties
Er zijn uitzonderingen waardoor collega’s wél een mondkapje moeten dragen. Deze zijn als volgt:  

  • Er zijn één of meerdere cliënten en/of collega's binnen het team besmet met corona. In die situatie zal het team bepalen dat het veiliger is om weer (tijdelijk) mondkapjes te dragen.
  • Indien de cliënt hier zelf om vraagt.

Zowel collega’s als cliënten kunnen altijd beslissen ervoor te kiezen een mondkapje te dragen. Bijvoorbeeld als zij zichzelf niet fit voelen en anderen willen beschermen.

Sámen zorgen we een veilige woon- en werkomgeving
Zoals eerder is aangegeven, zorgen we mèt elkaar voor een veilige woon- en werkomgeving. Dat betekent dat we iedereen vragen om zich te houden aan de basismaatregelen rondom hygiëne. Bezoekers vragen wij om bij gezondheidsklachten hun bezoek uit te stellen om daarmee het risico op besmetting te beperken. Laten we goed zorgen voor elkaar en deze periode sámen doorkomen.

Dank voor uw medewerking
Graag bedanken we u voor uw geduld in de afgelopen periode. Een bijzondere periode waarin wij continu een beroep moesten doen op uw flexibiliteit rondom de maatregelen die steeds veranderden en die wij moesten afstemmen op de actuele situatie in de locaties. Wij beseffen dat dit voor cliënten en bezoekers niet altijd prettig was. 
De gezondheid van cliënten en collega’s stond in alle besluitvorming echter altijd voorop.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft. Of de manager van het wijkteam als u thuis woont.

De ‘veelgestelde vragen’ worden deze week aangepast naar de nieuwe situatie per 20 april 2022.

Stand van zaken corona-maatregelen bij ZorgSpectrum

We zijn verheugd dat de coronacijfers een dalende lijn laten zien. Zowel het aantal besmettingen onder cliënten als medewerkers daalt en daar zijn we uiteraard erg blij mee!
Ondanks dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de maatregelen bij ZorgSpectrum, vinden we het belangrijk u op de hoogte te blijven houden van de stand van zaken.

Mondkapjes
Allereerst is het nog steeds verplicht voor medewerkers op de locaties en in de zorg bij cliënten thuis om een mondkapje te dragen. We hopen hiermee het risico op corona-besmettingen te verminderen en daarmee de zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 19 april (t/m Pasen). Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook effectief om besmetting met het reguliere griepvirus (influenza) tegen te gaan. In deze tijd van het jaar is dit jaarlijkse griepvirus namelijk ook actief. Door het dragen van een mondkapje wat langer verplicht te stellen, hopen we ook hiervoor het risico op onderlinge besmetting te beperken.

Boostervaccinaties
Veel cliënten hebben inmiddels een extra (2e) boostervaccinatie gekregen. We blijven deze mogelijkheid bieden aan cliënten die hiervoor in aanmerking komen en waarvoor de medische begeleiding onder de verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde valt. De cliënten bij wie de huisarts de hoofdbehandelaar is, worden door de huisarts geïnformeerd over de vaccinatie.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft. Voor een antwoord op de meestgestelde corona-vragen, kunt u eveneens terecht bij de ‘Veelgestelde vragen’ rechts op deze pagina.

 

Tweede boostervaccinatie voor cliënten vanaf 23 maart 2022

Vanaf 23 maart 2022 stellen wij cliënten in de gelegenheid een extra coronavaccinatie te ontvangen (tweede boostervaccinatie). Cliënten van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is, krijgen de mogelijkheid deze vaccinatie via de huisarts ontvangen. Cliënten en hun 1e contactpersonen hebben 8 maart bericht ontvangen over de werkwijze.

Besluit Kabinet en Gezondheidsraad
Eerder heeft het Kabinet aangegeven dat vanaf 26 februari mensen van 70 jaar en ouder en bewoners van verpleeghuizen in de gelegenheid worden gesteld een extra coronavaccinatie toegediend te krijgen (een tweede ‘boosterprik’). De uitnodiging volgt ongeveer 3 maanden na hun laatste coronaprik. Het besluit van het Kabinet komt overeen met het advies van de Gezondheidsraad om alleen aan specifieke groepen en niet alle 18-plussers de herhaalprik aan te bieden.

Waarom de mogelijkheid voor een extra coronavaccinatie?
De bescherming van eerdere vaccinaties tegen het coronavirus neemt het snelst af bij mensen vanaf 70 jaar en kwetsbare doelgroepen. Daarom krijgt u uit voorzorg een herhaalprik aangeboden om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil te houden. Dat is belangrijk omdat onder sommige leeftijdsgroepen het aantal besmettingen nog toeneemt.

Verzoek: hygiëne blijft van groot belang
Het bieden van een veilige werkomgeving voor collega’s is niet alleen in het belang van hen, maar ook voor cliënten. Daarom blijven wij uw aandacht vragen voor de hygiëneregels. Naast het regelmatig wassen van de handen, is ook het dragen van een mondkapje door bezoekers een belangrijk beschermingsmiddel. Het dragen van een mondkapje is weliswaar niet verplicht, maar bij milde klachten is het fijn als u uit voorzorg een mondkapje draagt of tijdelijk niet op bezoek komt. Dit geldt in ieder geval tot zo’n twee weken nadat de tweede boostervaccinatie heeft plaatsgevonden.

footer boog