divider

550 cliënten veilig gevaccineerd

Op zaterdag 30 januari hebben we op succesvolle wijze 550 cliënten in één ochtend kunnen vaccineren. Een bijzonder moment waar we in elke locatie bij hebben stilgestaan. Er is door velen keihard gewerkt om het vaccinatieproces voor cliënten veilig en zorgvuldig te laten verlopen.

Eerste vaccinatieronde

De cliënten voor wie de specialist ouderengeneeskunde medisch verantwoordelijk is, kregen op deze ochtend hun eerste vaccinatie met het Pfizer vaccin. Hiervoor was op alle 9 locaties van ZorgSpectrum een vaccinatieteam actief. Ook apotheker Koert verleende aan het vaccineren zijn medewerking. De tweede vaccinatieronde staat – voor zover nu bekend – eind februari gepland. De cliënten die onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen krijgen bericht van de huisarts over hun vaccinatie.

Richtlijn RIVM voor vervoer vaccin

Door het RIVM is een werkinstructie opgesteld voor zorgorganisaties specifiek voor het vervoer van het corona-vaccin. De voorwaarden die in deze werkinstructie aan alle zorgorganisaties zijn gesteld, zijn door onze medisch specialisten met de vervoerder afgestemd. Aan alle voorwaarden die in de werkinstructie staan, is voldaan.
Wij zijn er trots op dat wij, net als veel andere organisaties, op zeer korte termijn het vaccin veilig hebben kunnen vervoeren. Dankzij de snelle beschikbaarheid van de Nieuwegeinse Catering Company konden wij op de ochtend ná levering van het vaccin al starten met de vaccinatie van alle 550 cliënten. Het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten is de core-business van iedere zorgorganisatie. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons dagelijks voorop. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat wij ons er zeker van hebben gesteld dat wij aan de RIVM-richtlijnen konden voldoen.

Kabinetsmaatregelen en vaccinaties

Gewijzigd kabinetsbesluit
Zoals op 20 januari jl. in de persconferentie door het Kabinet is aangegeven, geldt vanaf die datum dat er één bezoeker per dag (van 13 jaar en ouder) per cliënt is toegestaan. Uiteraard hanteren wij deze maatregel ook binnen ZorgSpectrum. Net zoals de bepalingen rondom de avondklok, die afgelopen weekend zijn ingegaan. Daarnaast blijven ook de reguliere hygiënemaatregelen van kracht en is het dragen van een mondkapje verplicht.

Vaccinatieronde in de zorglocaties start op 30 januari
Alle cliënten Nieuw thuis en Tijdelijk bij ons hebben 21 januari een brief ontvangen over de vaccinatie tegen het coronavirus. Voor degenen die zich voor de corona-vaccinatie hebben aangemeld en onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen, hebben we goed nieuws. We verwachten op vrijdag 29 januari de benodigde hoeveelheid van het Pfizer vaccin geleverd te krijgen. Dit betekent dat wij op zaterdag 30 januari in alle locaties de vaccins gaan toedienen aan deze cliënten.

Om dit proces goed te laten verlopen zijn er op iedere locatie vaccinatieteams gevormd. Na ontvangst van de ampullen met het Pfizer vaccin op de locatie, zullen de vaccinatiespuiten worden voorbereid. Daarna zullen medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn cliënten gaan vaccineren. Op iedere locatie is een arts beschikbaar, voor het geval zich na een vaccinatie problemen mochten voordoen.

Cliënten die bij ZorgSpectrum wonen, maar hun eigen huisarts als behandelaar hebben
Cliënten voor wie de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg, krijgen hun vaccinatie via de huisarts en ontvangen van hen hierover de benodigde informatie. Als deze cliënten ons het toestemmingsformulier hebben gegeven voor de vaccinatie, zullen wij ervoor zorgen dat de  informatie bij de huisarts komt. Landelijk is afgesproken dat de huisartsen op korte termijn kunnen starten met de vaccinatie van ouderen in kleinschalige woonvormen.

Cliënten buiten de zorglocaties
Voor alle cliënten die niet in een zorglocatie van ZorgSpectrum wonen, is de huisarts medisch verantwoordelijk. Zij worden door hun eigen huisarts geïnformeerd over de corona-vaccinatie. Ook zal de huisarts hen benaderen met het vraag of ze toestemming geven hiervoor.

Alle cliënten Nieuw thuis hebben 15 januari een brief over de vaccinatieronde voor cliënten ontvangen. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier, waarop zij kunnen aangeven of zij wel of niet gevaccineerd willen worden met het coronavaccin.

Start vaccinatie

We zijn blij dat de vaccinatie van cliënten in zorginstellingen gaat beginnen. In de week van 18 januari start bij wijze van pilot de vaccinatie voor bewoners in 12 geselecteerde zorgorganisaties met het vaccin van Pfizer. Het Ministerie van VWS wil met deze 12 grote zorgorganisaties uitproberen hoe de distributie van dit kwetsbare vaccin verantwoord en zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Het Ministerie geeft aan dat na deze vroegere start de bewoners van andere instellingen spoedig aan bod komen.

Voorbereiding vaccinatieronde

Om de vaccinatieronde van cliënten alvast voor te bereiden hebben wij alle cliënten en 1e contactpersonen Nieuw thuis en de cliënten JMD in Het Haltna Huis een brief (of mail) gestuurd. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier voor de vaccinatie. Aan de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger wordt gevraagd dit formulier zo snel mogelijk in te vullen. Uiteraard bepaalt iedere cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger namens de cliënt zelf of het vaccin wordt toegediend of niet.

Overige cliënten

De cliënten die tijdelijk bij ons verblijven (TBO) ontvangen deze brief over het vaccineren als we meer weten over wanneer wij de vaccins zullen ontvangen. Anders is er een kans dat zij al met ontslag zijn, voordat het vaccin bij ons binnen is. Daarover hopen we snel meer informatie te krijgen. Cliënten die thuiswonend zijn en voor wie de huisarts medisch verantwoordelijk is worden door hun eigen huisarts geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

Deze week start de vaccinatie tegen het coronavirus. Zorgmedewerkers in de ouderenzorg komen hier het eerste voor in aanmerking, samen met zorgcollega’s in de acute zorg (ziekenhuis).  In dit bericht informeren wij u over de stappen die wij hierin hebben gezet. Cliënten en hun 1e contactpersonen ontvangen hiervan ook persoonlijk bericht (uiterlijk 5 januari 2021).

Vaccinatie medewerkers
Alle medewerkers die in hun werk direct contact hebben met cliënten ontvangen 4 januari 2021 een uitnodigingsbrief voor een vaccinatie. Dit geldt ook voor leerlingen, stagiaires en uitzendkrachten. Deze zorgmedewerkers kunnen zelf contact opnemen met de landelijke telefooncentrale voor het maken van een afspraak.
Enkele weken geleden zijn wij intern gestart met het geven van informatie over de vaccins en de wijze van vaccineren. Ook zijn er spreekuren georganiseerd waar collega’s naar toe kunnen met vragen en/of twijfels. Wij raden onze collega’s aan zich te laten vaccineren, maar de keuze is aan ieder zelf om dit wel of niet te doen.

Persoonsbeschermende maatregelen
De vaccinatieronde heeft geen effect op het gebruik van persoonsbeschermende maatregelen voor medewerkers en bezoekers. De afspraken over het gebruik van het mondkapje, 1,5 meter afstand houden en handen wassen blijven vooralsnog ongewijzigd.

Vaccinatie cliënten
Zoals het er vanuit de landelijke maatregelen nu uit ziet, zullen cliënten de mogelijkheid voor een vaccinatie krijgen zodra het tweede vaccin (van Moderna) is goedgekeurd. De verwachting is dat dit niet voor begin februari het geval zal zijn. We hebben verschillende scenario’s uitgewerkt om zo spoedig mogelijk te kunnen starten zodra het vaccin beschikbaar is. Voor de wijze van vaccineren wordt mogelijk een vergelijkbare route gevolgd als bij de griepprik. Dus dat de vaccinatie zal worden toegediend in de zorglocaties, onder verantwoordelijkheid van de specialisten ouderengeneeskunde of de huisarts. Zodra er landelijk meer bekend is over de vaccinatie van cliënten en de wijze waarop het verlenen van toestemming hiervoor wordt geregeld, zullen wij u hierover informeren. Ook hiervoor geldt uiteraard dat u zelf beslist of u gevaccineerd wilt worden of dat u hiertegen bezwaar maakt.
Wij hopen u hiermee inzicht te hebben gegeven over de stand van zaken rondom de vaccinatie voor medewerkers en de wijze waarop wij u zullen informeren over de vaccinatiemogelijkheid voor cliënten.

Heeft u vragen?
Cliënten en hun familieleden kunnen vragen stellen aan het zorgteam of aan de specialist ouderengeneeskunde die aan het team verbonden is.

Feestdagen en corona

December is een tijd van ontmoeting. Een maand met momenten die we allemaal graag met familie en vrienden willen doorbrengen. In deze moeilijke tijd waarin corona ieders dagelijks leven beïnvloedt, is voor veel mensen juist deze decembermaand nog moeilijker. Het coronavirus brengt een aantal beperkingen met zich mee voor het dagelijks leven. Ondanks deze beperkingen hopen we dat iedereen fijne feestdagen tegemoet gaat.

En daar zouden we het eigenlijk heel graag bij willen laten: iedereen gewoon alle goeds toewensen met veel licht en warmte in deze wat donkerder tijden. Maar helaas, we maken ons grote zorgen over het oplopend aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen. Met de naderende feestdagen voelen wij ons dan ook genoodzaakt een beroep te doen op cliënten, bewoners, familieleden en vrienden. Samen willen wij verdere besmettingen voorkomen.

Bezoek bij familie thuis
De feestdagen zijn vaak dagen die staan in het teken van samenzijn. Hierbij is het dringende advies, wellicht ten overvloede, om ook tijdens dit bezoek de overheidsmaatregelen goed in acht te nemen. Zodat het belangrijke contact met familieleden of vrienden niemands gezondheid schaadt.
We denken speciaal aan de overheidsmaatregelen zoals 1,5 m afstand houden, geen handen schudden, niezen/hoesten in de elleboog en handen goed wassen. Daarnaast is tevens het advies om zo min mogelijk verschillende mensen te ontmoeten. En om in de dagen voorafgaand aan deze bijzondere dagen zo min mogelijk andere contacten te hebben. Hiermee kunnen we met elkaar het risico beperken op verdere besmettingen.

Verblijft of woont u in één van onze zorglocaties? Bezoek blijft welkom!
Cliënten in onze zorglocaties kunnen gelukkig gewoon bezoek ontvangen, daar zijn we heel blij mee. Wel willen wij vragen om dit bezoek zo veel mogelijk te beperken tot één op één bezoek. En deze bezoekmomenten te verspreiden over alle kerstdagen en de dagen tussen kerst en oud & nieuw. Dit vragen wij om te veel drukte op de afdelingen en in de woningen te voorkomen.

Beperk reisbewegingen
Vanuit de overheid wordt een beroep op iedereen gedaan om de reisbewegingen te beperken. Wij doen dit verzoek ook aan de cliënten en hun familieleden en vrienden. Wanneer een cliënt er toch voor kiest om op bezoek te gaan bij familie buiten de locatie, dan nemen wij vijf dagen lang extra hygiënemaatregelen in acht. Zoals het dragen van extra persoonsbeschermende middelen (PBM) en de maatregel dat de cliënt op afstand van medecliënten en -bewoners verblijft. Daarnaast wordt de cliënt na vijf dagen getest op het coronavirus. Met deze extra maatregelen willen we voorkomen dat een mogelijke besmetting binnen familie- of vriendenkring wordt overdragen aan andere mensen.

Aanvullende tips
Via de onderstaande downloadlink zetten we nog enkele aanvullende tips voor de komende feestdagen op een rij.

--> Tips voor de feestdagen

Wij wensen u een fijne én gezonde feestdagen!

 

We realiseren ons dat het voor iedereen weer bijzonder spannende tijden zijn: het aantal positief geteste personen loopt op. Ook in onze regio is dit het geval. Onze locaties zijn een afspiegeling van de maatschappij: met het oplopen van het aantal besmettingen ‘buiten’ zien we ook binnen onze locaties de positieve testen oplopen. Niet alleen onder onze bewoners en cliënten zijn meer corona-patiënten geregistreerd, ook bezoekers en onze collega’s melden ons helaas regelmatig een positieve test.

We vinden het belangrijk informatie te geven over de maatregelen die binnen ZorgSpectrum zijn genomen.
Daarnaast worden er – afhankelijk van de situatie– specifieke maatregelen op bepaalde locaties genomen. Hierover zijn cliënten en hun 1e contactpersonen persoonlijk geïnformeerd.

 • Veilig werken
  We zetten alles op alles om zo veilig mogelijk te werken. Voor onze cliënten, bewoners, bezoekers en voor onze collega’s. Meerdere keren per week wordt binnen de crisisteams alle vragen die op ons af komen besproken en besluiten genomen. Dit doen we vaak in samenspraak met de GGD Utrecht en onze externe infectiepreventie deskundigen. Natuurlijk volgen we ook de richtlijnen van het RIVM.
 • Testen
  We testen veel en herhalen dit consequent bij de minste of geringste verdenking: we weten sneller dan tijdens de eerste golf wie ziek en wie gezond is en kunnen onze maatregelen hierop aanpassen.
 • Maatregelen
  Zodra een cliënt positief getest wordt, ondernemen wij actie. Betreft het een cliënt die goed te instrueren is dan kunnen de maatregelen anders zijn dan wanneer het gaat om een bewoner van groepswonen met dementie. Op die afdelingen wordt steeds de afweging gemaakt om de betreffende bewoner wel of niet te verplaatsen. We scheiden de zieke cliënten van degenen die geen klachten hebben. Iedereen wordt nauwlettend in de gaten gehouden en na een aantal dagen opnieuw getest.

We zijn blij dat bezoekers hun naasten blijven bezoeken. Om het risico op onderlinge besmettingen echter zoveel als mogelijk te beperken zijn er wel enkele aandachtspunten voor bezoekers.

 • Richtlijnen
  Wij vragen van u of u zich wilt houden aan de richtlijnen van het RIVM, waaronder het aanhouden van 1,5 meter afstand. Dit betekent dat bezoek eenmaal per dag plaatsvindt. Voor elke woning, of afdeling is een maximum aantal bezoekers vastgesteld. Dit aantal kan per locatie, maar daarbinnen ook per wooncluster of afdeling variëren en heeft te maken met onder andere de grootte van de kamers, maar ook of er dat moment sprake is van een of meerdere besmettingen. We zullen alles op alles zetten om bezoek doorgang te laten vinden. Ook bij zieke cliënten. Wij zorgen dan voor uw beschermende middelen zodat het bezoek veilig verloopt.
 • Mondkapjes
  Op onze locaties draagt iedereen, behalve de cliënten, een mondkapje. Daarop zijn geen uitzonderingen. We zien dat vrijwel iedereen dit ook doet en zijn daar heel erg blij mee. Binnen alle locaties is het dragen van een mondkapje verplicht. Helpt u ons alstublieft een zo veilig mogelijke leefomgeving voor uw naasten te houden.

Op onze internetpagina www.zorgspectrum.nl onder menuknop Corona staan veel vragen en antwoorden opgenomen in de veelgestelde vragen. U kunt hier wellicht antwoorden vinden op de vragen die u heeft. Cijfers over besmettingen die op deze website staan worden tweemaal per week geactualiseerd.

footer boog