divider

Versoepelingen per 25 september 2021


We zijn blij dat wij met ingang van zaterdag 25 september 2021 enkele versoepelingen in de corona-maatregelen kunnen doorvoeren. Dit in vervolg op de persconferentie van het kabinet van 14 september jl. 

Met ingang van zaterdag 25 september voeren wij de volgende twee basiswijzigingen door:

1. Versoepelingen in gebruik mondkapjes

We zijn blij dat de algemene regel rond het dragen van mondkapjes kan vervallen. Als de cliënt het echter fijn vindt dat een medewerker een mondkapje draagt, kunt u hier altijd om vragen.
In een aantal situaties blijft het gebruik van een mondkapje nodig om het risico op besmetting zo goed mogelijk te voorkomen. Daarom doen wij aan bezoekers en medewerkers het dringende verzoek om wel een mondkapje te dragen als zij niet-gevaccineerd zijn èn binnen 1,5 meter komen van andere mensen.
Daarnaast blijft het dragen van een mondkapje altijd mogelijk als iemand zich daar zelf prettig bij voelt. 

Wij realiseren ons dat er veel verschillende redenen kunnen zijn waarom iemand niet gevaccineerd is. Wij respecteren deze individuele keuzes. Wel verzoeken wij bezoekers en medewerkers om samen met ons het belang van het beschermen van kwetsbare cliënten tegen het coronavirus voorop te stellen. En met ons de kans op het verspreiden van het virus zo klein mogelijk te houden door het nemen van aanvullende maatregelen wanneer zij niet gevaccineerd zijn. 

2. Loslaten van de 1,5 meter afstand

Binnen de locaties laten we de 1,5 meter afstand regel los. Daar waar het mogelijk is, proberen we nog wel enige afstand te bewaren.

Wat betekent dit in de praktijk?

Dagcentra
De 1,5 meter afstand handhaven wij niet meer als verplichting. Dat betekent dat er meer cliënten deel kunnen nemen aan de dagbesteding.
Bij het loslaten van de 1,5 meter afstand wordt er nog wel gekeken naar het maximaal benutten van de ruimte om zo enige afstand tot elkaar te kunnen bewaren.
We vinden het fijn dat we op deze manier weer méér cliënten de dagbesteding kunnen bezoeken en wij hen en hun mantelzorgers meer kunnen ondersteunen.

Tijdelijk bij ons-afdelingen
Het beleid geldt vanaf 25 september ook voor de logeer- en revalidatieafdelingen. Ook hier vervalt de 1,5 meter afstandsregel en hanteren we het mondkapjesbeleid zoals hierboven omschreven.
Een uitzondering is van toepassing voor locatie Utrecht (De Hoogstraat) en in Nieuwegein in het St. Antonius Ziekenhuis. Daar gelden de regels van de betreffende locatie.
Daarnaast testen we alléén nog bij opname (en na vijf dagen) indien een cliënt niet (volledig) is gevaccineerd of als er sprake is van klachten.

Grand cafés
In de Grand Cafés vervalt de bezoekersregistratie. Wel laten we de tafels en stoelen op ruimere afstand van elkaar staan. Hiermee willen wij te grote drukte en kruisbestuiving in de Grand cafés voorkomen. In de Grand cafés hoeft géén Coronatoegangsbewijs getoond te worden.

Hygiëne blijft belangrijk
Deze versoepelingen zijn alleen mogelijk als we, uit veiligheidsoogpunt voor ons allemaal, goede aandacht besteden aan de (hand)hygiëne. De hygiënezuilen blijven aanwezig.

Heeft u klachten? Blijf dan thuis!
Als u verkouden bent, griepachtige verschijnselen heeft of zich niet fit voelt vragen wij u om uw bezoek aan de locatie uit te stellen. Is dit niet mogelijk? Dan vragen wij u een mondneusmaker te dragen, ook als u volledig gevaccineerd bent.

We hopen met deze versoepelingen weer enige ruimte te kunnen geven aan het woon- werk- en leefcomfort, maar wel binnen de mogelijkheden om zo de veiligheid en gezondheid zoveel als mogelijk te waarborgen.

Vragen?
Antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u hier vinden. Ook kunt u voor vragen terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft.

Dragen mondkapje blijft verplicht

Het dragen van een mondkapje blijft ook in september verplicht voor medewerkers en bezoekers. De eerder ingezette maatregelen veranderen niet. Voor de volledigheid informeren we u nogmaals over de actuele maatregelen en stand van zaken.

Voorafgaand aan de schoolvakanties heeft ZorgSpectrum het beleid gericht op persoonsbeschermende maatregelen bijgesteld. Met uitzondering van onze cliënten draagt iedereen binnen onze locaties preventief een mondneusmasker ter bescherming tegen het coronavirus.

Is het preventief dragen van een mondneusmasker nog steeds nodig?
Hierop is het antwoord: ja!

We hebben dit besluit genomen omdat:

  • het risiconiveau van de veiligheidsregio Utrecht nog “ernstig” is;
  • het reproductie-getal binnen onze regio boven de 1 ligt. Dat betekent dat doorbesmetting nog steeds plaatsvindt, al lijkt het aantal besmettingen nu wel stabiel;
  • in de regio ook bij andere zorgorganisaties de preventieve maatregelen van kracht blijven;
  • wij zien en horen dat er binnen de zorgteams geen ruimte is om extra risico te lopen op (nieuwe) besmettingen. De continuïteit van zorg is belangrijk;
  • daarnaast is het nog onduidelijk hoelang het coronavaccin bescherming biedt.

We volgen hierin de discussie over een mogelijk derde vaccinatie om goede bescherming tegen het virus in stand te houden;

  • nu iedereen terugkomt van vakantie en het onderwijs weer opstart kan er mogelijk in september nog een verandering optreden in het aantal (nieuwe) besmettingen op regionaal of landelijke niveau.

Wat betekent dit voor nu?

Gelukkig is de situatie binnen ZorgSpectrum stabiel. Onder cliënten zijn er op dit moment geen besmettingen bekend. Besmettingen onder collega’s komen af en toe voor. De gevolgen hiervan zijn beheersbaar. Maar bovenstaande argumenten en het belang van de zorgcontinuïteit wegen mee in het besluit om op dit moment geen veranderingen door te voeren.

Wat betekent dit voor cliënten?
Voor cliënten zijn er geen wijzigingen, zij hoeven zelf géén mondkapje te dragen. Dat geldt voor zowel de cliënten in de zorglocaties als in de thuissituatie.

Wat betekent dit voor bezoekers?
Voor bezoekers in de zorglocaties blijft de huidige verplichting gelden. Bezoekers dragen vanaf de ingang èn in de woonruimte van hun naaste waar zij op bezoek zijn een mondkapje. Ook als u én uw naaste volledig zijn gevaccineerd. Dit betekent helaas dat u in de woonruimte van uw naaste niet kunt eten of drinken. Aan bezoekers van cliënten in de thuissituatie vragen wij het bezoek tijdens de momenten van de zorgverlening te beperken, of tijdelijk naar een andere ruimte in de woning te gaan. De 1,5 meter dient hierin gewaarborgd te worden.

Wat betekent dit voor medewerkers?
Ook voor medewerkers betekent dit helaas dat zij het mondkapjes blijven dragen. Sámen werken we er hard aan deze periode gezond door te komen.

Welzijnsactiviteiten
Door het handhaven van de plicht tot het dragen van mondkapjes door medewerkers en bezoekers, verkleinen we het risico op besmetting. En daarmee is de kans ook kleiner dat het virus tijdens welzijnsactiviteiten door bewoners aan elkaar wordt overgedragen. Ons uitgangspunt is namelijk dat welzijnsactiviteiten zoveel als mogelijk plaatsvinden.

Grand cafés
De Grand cafés blijven open voor bezoekers omdat deze zijn ingericht op 1,5 meter onderlinge afstand. Hierin vindt er geen wijziging plaats. Zodra u zit, mag het mondkapje af. Het maximum aantal bezoekers in de Grand Cafés blijft gehandhaafd, evenals de bezoekersregistratie.

Vervolg

Het landelijke beleid van het Kabinet is nu van kracht tot 20 september aanstaande.

Na de volgende persconferentie van het Kabinet in september zal opnieuw het gebruik van persoonsbeschermende maatregelen, waaronder het mondkapje, geëvalueerd worden. Hierin worden dan de nieuwe ontwikkelingen meegenomen.

Vragen?
Antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u hier vinden. Ook kunt u voor vragen terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft.

Per 20 juli opnieuw verplichting tot dragen mondkapje bezoekers

Vanaf dinsdag 20 juli 2021 geldt helaas opnieuw de verplichting rondom het gebruik van mondkapjes voor medewerkers en bezoekers.

Duur en mate van bescherming tegen Delta-variant

Zoals u via het nieuws wellicht heeft vernomen, is er een toename in het aantal besmettingen. Dit geldt zowel landelijk als bij ons in de regio. De voortgang van het virus is moeilijk voorspelbaar, zeker omdat de huidige Delta-variant zeer besmettelijk is. Daarbij is er nog geen zekerheid over de duur van de effectiviteit en mate van bescherming tegen de Delta-variant door de vier vaccins waarmee mensen in Nederland zijn gevaccineerd. Op dit moment lijkt de impact van de enorme stijging van het aantal besmettingen nog maar een minimaal effect te hebben op het aantal ziekenhuis- en IC opnames. De ervaring leert ons echter dat de gevolgen voor de (ouderen)zorg pas (minimaal) twee weken na de piek zichtbaar zijn.

Voorzorgsmaatregelen
Hoewel het nu binnen onze organisatie (nog) rustig is en er geen hernieuwde besmettingen onder cliënten zijn, hebben wij ervoor gekozen zowel cliënten als medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen en de zorg continuïteit te waarborgen. Dit betekent dat we uit voorzorg de mondkapjesplicht opnieuw invoeren per 20 juli 2021 voor zowel bezoekers als voor medewerkers.

Wat betekent dit voor cliënten?
Voor cliënten in de zorglocaties heeft deze maatregel beperkte gevolgen. Cliënten hoeven zelf géén mondkapje te dragen. Ditzelfde geldt voor cliënten in de thuissituatie. Ook zij hoeven geen mondkapje te dragen.

Wat betekent dit voor bezoekers?
Bezoekers in de zorglocaties zijn verplicht om vanaf de ingang weer een mondkapje te dragen, evenals in de woonruimte van de naaste waarbij u op bezoek gaat. Ook als u én uw naaste volledig zijn gevaccineerd. Dit betekent helaas ook dat u in de woonruimte van uw naaste niet kunt eten of drinken. Aan bezoekers van cliënten in de thuiszorgsituatie vragen wij het bezoek tijdens de momenten van de zorgverlening te beperken, of tijdelijk naar een andere ruimte in de woning te gaan. De 1,5 meter dient hierin gewaarborgd te worden.

Wat betekent dit voor medewerkers?
Ook voor medewerkers betekent dit helaas dat zij opnieuw mondkapjes gaan dragen. Zeker in een periode van warmte is het werken met een mondkapje extra zwaar. We zullen er alles aan doen het ongemak voor hen zoveel mogelijk te beperken. Sámen werken we er hard aan deze periode gezond door te komen.

Welzijnsactiviteiten
Door het opnieuw invoeren van de plicht tot het dragen van mondkapjes door medewerkers en bezoekers, is het risico op besmetting kleiner. En daarmee is de kans ook kleiner dat het virus tijdens welzijnsactiviteiten door bewoners aan elkaar wordt overgedragen. Ons uitgangspunt is namelijk dat welzijnsactiviteiten zoveel als mogelijk plaatsvinden.

Grand cafés
De Grand cafés blijven open voor bezoekers omdat deze zijn ingericht op 1,5 meter onderlinge afstand. Hierin vindt er geen wijziging plaats. Zodra u zit, mag het mondkapje af. Het maximum aantal bezoekers in de Grand Cafés blijft gehandhaafd, evenals de bezoekersregistratie.

Vragen?
Antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u hier vinden. Ook kunt u voor vragen terecht bij de manager Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste woont of verblijft.

Versoepeling dragen mondmaskers medewerkers per 15 juni 2021

Het verheugt ons per 15 juni 2021 een aantal versoepelingen door te voeren rond het dragen van mondneusmaskers.

De belangrijkste reden voor het doorvoeren van deze versoepelingen is het feit dat de vaccinatiegraad onder zowel cliënten, medewerkers en vrijwilligers hoog is. Met de versoepeling kunnen wij het welzijn van de cliënten vergroten. Zo bestaat er weer de mogelijkheid dat de medewerker of vrijwilliger samen met de cliënten een kopje koffie kunnen drinken of de maaltijd met elkaar nuttigen.
Daarnaast is het comfortabeler werken voor collega’s, zeker bij de hogere buitentemperaturen van deze periode.

In principe géén mondneusmasker voor medewerkers en vrijwilligers
Het nieuwe beleid houdt in dat medewerkers en vrijwilligers géén mondneusmasker meer hoeven te dragen.
Hierop is een aantal uitzonderingen van toepassing. Dit betekent in de praktijk dat het merendeel van de medewerkers geen mondneusmasker draagt, maar een aantal anderen wel. Bijvoorbeeld omdat zij vakantiekrachten zijn. Of omdat zij op vakantie zijn geweest en een specifieke periode verplicht zijn een mondneusmasker te dragen.

Wat verandert er voor bezoekers?
Er hoeft geen bezoekregistratie meer ingevuld te worden bij de entree van de locatie. Een uitzondering is van toepassing voor bezoekers in het Grand Café. Verder blijven bezoekers verplicht het mondneusmasker te dragen wanneer zij zich binnen de locatie verplaatsen.
Volgens eerder beleid mogen bezoekers die volledig zijn gevaccineerd op de kamer of appartement van hun naaste het mondneusmasker af doen.

Basishygiëne maatregelen blijven gehandhaafd
De basishygiëne maatregelen zoals handen wassen, desinfectie van de handen en afstand houden wanneer mogelijk blijven van kracht.

TBO-afdeling locatie St Antonius Ziekenhuis en De Hoogstraat
Voor deze TBO-afdelingen (Tijdelijk bij ons) geldt dat de corona-richtlijnen van het St. Antonius ziekenhuis en van De Hoogstraat leidend zijn voor het gebruik van het mondneusmasker.

Vervolgtraject
We zijn ons ervan bewust dat er veel vragen leven over het verder loslaten van de huidige corona-maatregelen. Bijvoorbeeld: wanneer is de huiskamer weer toegankelijk, wanneer kunnen familieleden weer mee eten en wanneer worden (gezamenlijke) activiteiten weer opgestart? Ook de cliëntenraden hebben hierover aandachtspunten naar voren gebracht.

We beoordelen continu de actuele ontwikkelingen. Zowel landelijk, in de regio en uiteraard heel specifiek binnen onze locaties. Het vervolgtraject van mogelijke versoepelingen stemmen we hierop af. Mochten de cijfers in de toekomst een toename laten zien in het aantal corona-besmettingen, dan zullen we opnieuw moeten beoordelen of het huidige beleid passend blijft. Zowel over versoepelingen als eventuele aanscherpingen zullen wij u informeren.

Vragen?
Indien u over het actuele beleid nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de manager Zorg en welzijn van de locatie waar uw naaste woont of verblijft.

Versoepelingen per 5 juni 2021

Zoals ook door het Kabinet is aangekondigd, worden er landelijk weer versoepelingen doorgevoerd in het corona-beleid. Daar zij we uiteraard enorm blij mee en het verheugt ons dat we ook bij ZorgSpectrum deze versoepelingen met ingang van 5 juni 2021 gaan doorvoeren. In deze brief lichten we de maatregelen toe.

Aantal bezoekers
Vanaf 5 juni 2021 geldt het bezoekersaantal van maximaal 4 personen. Gevaccineerde bezoekers hoeven op de eigen kamer of appartement van de  cliënt geen mondneusmasker te dragen en ook niet op 1,5 meter afstand te blijven. Voor niet gevaccineerde bezoekers geldt dat zij wel de 1,5 meter afstand moeten houden. Als voldoende afstand houden niet mogelijk is in de kamer of het appartement dan kan, daar waar er in de locatie een Grand Café is, hiervan gebruik gemaakt worden. Zie voor meer informatie ‘Grand Café. Indien er géén Grand Café in de locatie is, en er ook geen 1,5 meter afstand aangehouden kan worden, dan betekent dit helaas dat er minder bezoekers in de kamer of het appartement aanwezig kunnen zijn. Indien u met uw naaste buiten bent, dan gelden de landelijke richtlijnen voor contacten buiten.

Grand Café
De Grand Cafés (indien aanwezig op de locatie) gaan weer open, ook voor bezoekers. Hierbij mogen er ook weer versnaperingen besteld en genuttigd worden. Aan één tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Indien er meerdere mensen uit één huishouden komen (of kinderen onder de 13 jaar), dan mogen zij met meer dan vier mensen bij elkaar aan dezelfde tafel zitten.
Zolang gasten in het Grand Café aan tafel zitten, mag het mondneusmasker af.
Het aantal bezoekers in het Grand Café is gebaseerd op het aantal vierkante meters en kan dus per locatie verschillen.

Mondneusmasker
Wanneer u zich als bezoeker verplaatst binnen de locatie, blijft het verplicht het mondneusmasker te dragen.  

Vragen?
Indien u nog aanvullende vragen heeft over de maatregelen, dan kunt u contact opnemen met het Hoofd Zorg en welzijn van de woning of afdeling waar uw naaste verblijft.
Ook kunt u de 'Veelgestelde vragen cliénten ZorgSpectrum' raadplegen in de 'downloads' rechts van deze pagina.

Kleine versoepeling bezoekregeling per 28 april 2021

De bezoekregeling voor cliënten Tijdelijk bij ons (revalidatie en tijdelijk verblijf) en Nieuw thuis (wonen) kan per 28 april enigszins worden versoepeld.

Bezoek Tijdelijk bij ons

Voor cliënten die wonen bij ZorgSpectrum was het al langer mogelijk dat twee bezoekers tegelijkertijd op bezoek kwamen. Vanaf 28 april geldt dit ook voor cliënten die tijdelijk bij ons verblijven (zoals het ook voor iedereen in de thuissituatie geldt). Wel blijft het belangrijk dat de bezoekers het mondkapje ophouden èn dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Uitzondering
Alleen in de situatie dat zowel de cliënt als de bezoeker volledig is gevaccineerd, is het toegestaan om het mondkapje op de eigen kamer af te doen. Ook hoeft dan de 1,5 meter afstand niet bewaard te worden. Omdat veel cliënten die tijdelijk bij ons verblijven nog niet (volledig) zijn gevaccineerd, blijft in alle andere situaties het mondkapje en 1,5 m afstand verplicht.

Bezoek Nieuw thuis

Voor cliënten die niet (volledig) zijn gevaccineerd geldt nu ook de afspraak: maximaal twee bezoekers per dag. Bezoekers die zelf nog niet volledig zijn gevaccineerd, blijven ook in de eigen kamer of het appartement van de cliënt het mondkapje gebruiken en op 1,5 meter afstand.

footer boog