divider

Kleine versoepeling bezoekregeling per 28 april 2021

De bezoekregeling voor cliënten Tijdelijk bij ons (revalidatie en tijdelijk verblijf) en Nieuw thuis (wonen) kan per 28 april enigszins worden versoepeld.

Bezoek Tijdelijk bij ons

Voor cliënten die wonen bij ZorgSpectrum was het al langer mogelijk dat twee bezoekers tegelijkertijd op bezoek kwamen. Vanaf 28 april geldt dit ook voor cliënten die tijdelijk bij ons verblijven (zoals het ook voor iedereen in de thuissituatie geldt). Wel blijft het belangrijk dat de bezoekers het mondkapje ophouden èn dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Uitzondering
Alleen in de situatie dat zowel de cliënt als de bezoeker volledig is gevaccineerd, is het toegestaan om het mondkapje op de eigen kamer af te doen. Ook hoeft dan de 1,5 meter afstand niet bewaard te worden. Omdat veel cliënten die tijdelijk bij ons verblijven nog niet (volledig) zijn gevaccineerd, blijft in alle andere situaties het mondkapje en 1,5 m afstand verplicht.

Bezoek Nieuw thuis

Voor cliënten die niet (volledig) zijn gevaccineerd geldt nu ook de afspraak: maximaal twee bezoekers per dag. Bezoekers die zelf nog niet volledig zijn gevaccineerd, blijven ook in de eigen kamer of het appartement van de cliënt het mondkapje gebruiken en op 1,5 meter afstand.

Kleine versoepeling bezoekregeling

Nu bijna alle cliënten volledig zijn gevaccineerd en ook steeds meer thuiswonende ouderen hun vaccinaties hebben ontvangen, is enige versoepeling van de bezoekregeling mogelijk. Deze wijziging gaat per direct in en betreft uitsluitend voor Nieuw thuis (cliënten die wonen in de locaties).

De landelijke richtlijn rondom bezoek in verpleeghuizen is aangepast. Op basis daarvan is binnen ZorgSpectrum besloten dat een bezoeker die volledig gevaccineerd is, tijdens het bezoek aan de cliënt die bij ons woont géén mondkapje op hoeft. Deze maatregel gaat per direct in.

We hebben het hierbij over naaste verwanten van de cliënt die zelf al volledig zijn gevaccineerd. Zoals de partner, een broer of zus. In bijna alle gevallen zal de cliënt zelf ook volledig zijn gevaccineerd. Of hij/zij heeft er bewust voor gekozen om zichzelf niet te laten vaccineren.

Bezoek vindt plaats op de eigen kamer of het eigen appartement van de cliënt. En alleen daar mag het mondkapje af en hoeft de 1,5 meter afstand niet bewaard te worden. In de rest van de locatie blijven de huidige regels van kracht rondom het dragen van het mondkapje en het op 1,5 meter afstand blijven.

Bezoekers die zelf nog niet volledig zijn gevaccineerd, blijven ook in de eigen kamer of het appartement van de cliënt het mondkapje gebruiken en op 1,5 meter afstand.

Uitzonderingen
Cliënten die volledig zijn gevaccineerd mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Voor degenen die niet (volledig) zijn gevaccineerd blijft de afspraak: één bezoeker per dag.

Cliënten Tijdelijk bij ons
Voor de cliënten van Tijdelijk bij ons (TBO) blijft de situatie ongewijzigd. Omdat zij tijdelijk op de locatie verblijven, geldt voor hen de algemene landelijke maatregel van één bezoeker per dag. Net zoals thuis.

Blijf voorzichtig
In alle gevallen vragen we u om bij gezondheidsklachten niet op bezoek te komen. Uiteraard blijven ook de hygiëne maatregelen van kracht. Zoals regelmatig handen wassen en niezen in de elleboog.  

Wij hopen geleidelijk aan de maatregelen weer te kunnen versoepelen en u allen een gastvrij welkom te geven.

Gewijzigde bezoekregeling na Kabinetsbesluit

Veel cliënten in onze locaties zijn de afgelopen periode gevaccineerd. Net zoals een groot deel van de medewerkers in de zorg. Gelukkig neemt het aantal besmettingen onder deze groepen fors af. Dit was voor het Kabinet reden om tijdens de persconferentie van 8 maart jl. de afspraken rondom het bezoek in verpleeghuizen enigszins te versoepelen.

Wat betekent dit voor ZorgSpectrum?

  • Cliënten die wonenin een verpleeghuis en die volledigzijn gevaccineerd, mogen een bezoeker extra ontvangen. Dat betekent dat bij cliënten die twee coronavaccinaties hebben gehad twee personen per dag op bezoek kunnen komen. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn.
  • Bezoek blijft op de kamer of het appartement.
  • We blijven nadrukkelijk vragen om de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
  • Er kunnen redenen zijn om in de komende periode af te wijken van deze afspraken, bijvoorbeeld als er sprake is van besmettingen in de locatie.
  • Ingangsdatum: per direct

Hoe gaan we om met cliënten die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd?

Helaas geldt de versoepeling van de bezoekregeling nog niet voor alle cliënten die wonen in onze zorglocaties. Als een cliënt nog niet (volledig) is gevaccineerd, blijven de huidige afspraken gelden. Dus één bezoeker per dag en bij voorkeur twee à drie verschillende personen per week.

En wat is de afspraak als de huisarts de hoofdbehandelaar is?

In de locaties Het Haltna Huis, Hof van Batenstein en Vreeswijk ontvangen de cliënten bij wie de huisarts hoofdbehandelaar binnenkort hun 1e vaccinatie. De regionale huisartsenvereniging komt hiervoor vrijdag 19 maart naar deze drie locaties. 
Ook voor deze cliënt geldt dat het huidige beleid van maximaal één bezoeker per dag blijft gelden. Medio april ontvangen zij hun 2e vaccinatie via de huisarts. Daarna zijn deze cliënten ook volledig gevaccineerd en kunnen zij twee bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Datzelfde geldt voor cliënten die via de GGD volledig zijn gevaccineerd.

Wat is het beleid voor cliënten van Tijdelijk bij ons (TBO)?

Helaas geldt de versoepeling van het aantal bezoekers niet voor de cliënten op TBO. De reden hiervoor is dat deze cliënten niet bij ons wonen. Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is als er in de locatie ook cliënten wonen die wél twee bezoekers mogen ontvangen. Toch onderstrepen wij dat, aangezien TBO-cliënten tijdelijk op de locatie verblijven, voor hen de algemene landelijke maatregelen blijven gelden. Net zoals thuis.

Blijf voorzichtig

Naast afspraken rondom bezoek blijven uiteraard de algemene hygiënemaatregelen van kracht. Zoals het dragen van een mondkapje, het regelmatig handen wassen en het houden van de 1,5 meter afstand tot elkaar. Indien iemand gezondheidsklachten heeft komt hij/zij niet op bezoek.

Wij hopen binnenkomt weer meer bezoekers een gastvrij welkom te kunnen geven op onze locaties.

550 cliënten veilig gevaccineerd

Op zaterdag 30 januari hebben we op succesvolle wijze 550 cliënten in één ochtend kunnen vaccineren. Een bijzonder moment waar we in elke locatie bij hebben stilgestaan. Er is door velen keihard gewerkt om het vaccinatieproces voor cliënten veilig en zorgvuldig te laten verlopen.

Eerste vaccinatieronde

De cliënten voor wie de specialist ouderengeneeskunde medisch verantwoordelijk is, kregen op deze ochtend hun eerste vaccinatie met het Pfizer vaccin. Hiervoor was op alle 9 locaties van ZorgSpectrum een vaccinatieteam actief. Ook apotheker Koert verleende aan het vaccineren zijn medewerking. De tweede vaccinatieronde staat – voor zover nu bekend – eind februari gepland. De cliënten die onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen krijgen bericht van de huisarts over hun vaccinatie.

Richtlijn RIVM voor vervoer vaccin

Door het RIVM is een werkinstructie opgesteld voor zorgorganisaties specifiek voor het vervoer van het corona-vaccin. De voorwaarden die in deze werkinstructie aan alle zorgorganisaties zijn gesteld, zijn door onze medisch specialisten met de vervoerder afgestemd. Aan alle voorwaarden die in de werkinstructie staan, is voldaan.
Wij zijn er trots op dat wij, net als veel andere organisaties, op zeer korte termijn het vaccin veilig hebben kunnen vervoeren. Dankzij de snelle beschikbaarheid van de Nieuwegeinse Catering Company konden wij op de ochtend ná levering van het vaccin al starten met de vaccinatie van alle 550 cliënten. Het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten is de core-business van iedere zorgorganisatie. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons dagelijks voorop. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat wij ons er zeker van hebben gesteld dat wij aan de RIVM-richtlijnen konden voldoen.

Kabinetsmaatregelen en vaccinaties

Gewijzigd kabinetsbesluit
Zoals op 20 januari jl. in de persconferentie door het Kabinet is aangegeven, geldt vanaf die datum dat er één bezoeker per dag (van 13 jaar en ouder) per cliënt is toegestaan. Uiteraard hanteren wij deze maatregel ook binnen ZorgSpectrum. Net zoals de bepalingen rondom de avondklok, die afgelopen weekend zijn ingegaan. Daarnaast blijven ook de reguliere hygiënemaatregelen van kracht en is het dragen van een mondkapje verplicht.

Vaccinatieronde in de zorglocaties start op 30 januari
Alle cliënten Nieuw thuis en Tijdelijk bij ons hebben 21 januari een brief ontvangen over de vaccinatie tegen het coronavirus. Voor degenen die zich voor de corona-vaccinatie hebben aangemeld en onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen, hebben we goed nieuws. We verwachten op vrijdag 29 januari de benodigde hoeveelheid van het Pfizer vaccin geleverd te krijgen. Dit betekent dat wij op zaterdag 30 januari in alle locaties de vaccins gaan toedienen aan deze cliënten.

Om dit proces goed te laten verlopen zijn er op iedere locatie vaccinatieteams gevormd. Na ontvangst van de ampullen met het Pfizer vaccin op de locatie, zullen de vaccinatiespuiten worden voorbereid. Daarna zullen medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn cliënten gaan vaccineren. Op iedere locatie is een arts beschikbaar, voor het geval zich na een vaccinatie problemen mochten voordoen.

Cliënten die bij ZorgSpectrum wonen, maar hun eigen huisarts als behandelaar hebben
Cliënten voor wie de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg, krijgen hun vaccinatie via de huisarts en ontvangen van hen hierover de benodigde informatie. Als deze cliënten ons het toestemmingsformulier hebben gegeven voor de vaccinatie, zullen wij ervoor zorgen dat de  informatie bij de huisarts komt. Landelijk is afgesproken dat de huisartsen op korte termijn kunnen starten met de vaccinatie van ouderen in kleinschalige woonvormen.

Cliënten buiten de zorglocaties
Voor alle cliënten die niet in een zorglocatie van ZorgSpectrum wonen, is de huisarts medisch verantwoordelijk. Zij worden door hun eigen huisarts geïnformeerd over de corona-vaccinatie. Ook zal de huisarts hen benaderen met het vraag of ze toestemming geven hiervoor.

Alle cliënten Nieuw thuis hebben 15 januari een brief over de vaccinatieronde voor cliënten ontvangen. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier, waarop zij kunnen aangeven of zij wel of niet gevaccineerd willen worden met het coronavaccin.

Start vaccinatie

We zijn blij dat de vaccinatie van cliënten in zorginstellingen gaat beginnen. In de week van 18 januari start bij wijze van pilot de vaccinatie voor bewoners in 12 geselecteerde zorgorganisaties met het vaccin van Pfizer. Het Ministerie van VWS wil met deze 12 grote zorgorganisaties uitproberen hoe de distributie van dit kwetsbare vaccin verantwoord en zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Het Ministerie geeft aan dat na deze vroegere start de bewoners van andere instellingen spoedig aan bod komen.

Voorbereiding vaccinatieronde

Om de vaccinatieronde van cliënten alvast voor te bereiden hebben wij alle cliënten en 1e contactpersonen Nieuw thuis en de cliënten JMD in Het Haltna Huis een brief (of mail) gestuurd. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier voor de vaccinatie. Aan de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger wordt gevraagd dit formulier zo snel mogelijk in te vullen. Uiteraard bepaalt iedere cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger namens de cliënt zelf of het vaccin wordt toegediend of niet.

Overige cliënten

De cliënten die tijdelijk bij ons verblijven (TBO) ontvangen deze brief over het vaccineren als we meer weten over wanneer wij de vaccins zullen ontvangen. Anders is er een kans dat zij al met ontslag zijn, voordat het vaccin bij ons binnen is. Daarover hopen we snel meer informatie te krijgen. Cliënten die thuiswonend zijn en voor wie de huisarts medisch verantwoordelijk is worden door hun eigen huisarts geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

footer boog